Høring – Oversettelse av ISA 315 (revidert)

Ny ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon er vesentlig omarbeidet fra tidligere standard og medfører endringer for revisjonen.

Publisert:

Denne høringen gjelder oversettelse av ny ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon. Den nye standarden skal etter forslaget benyttes første gang ved revisjon av regnskaper som begynner 15. desember 2021 eller senere.

Endringer

Nedenfor er en oversikt over de viktigste endringene:

Fem nye faktorer til risikovurderingen

Følgende faktorer må tas hensyn til ved risikovurderingen: kompleksitet, subjektivitet, endring, usikkerhet og eksponering for feilinformasjon som følge av manglende objektivitet hos ledelsen.

Iboende risikofaktorer 

Iboende risikofaktorer er særtrekk ved forhold og hendelser som kan påvirke muligheten for at en påstand inneholder feilinformasjon, før kontroller tas i betraktning.

Risikovurdering 

ISA 315 (revidert) krever en separat vurdering av iboende risiko og kontrollrisiko.

Øvrige endringer 

Det foretas endringer i blant mye rundt forståelse av IT og «Generelle IT-kontroller». Økt fokus på enhetens kontroller og spesielt de som er relevante for revisjonen. Standarden har en innebygd «Skalering» for mindre enheter og er inkludert i de enkelte punkter der det er relevant.

Merknader til høringsutkastene

De foreliggende høringsutkastene er oversettelser av de tilsvarende internasjonale revisjonsstandardene.

Revisjonskomiteen ber om at skriftlige kommentarer til formuleringer i forslaget, forholdet til norsk lovgivning, etc. sendes til rb@revisorforeningen.no innen 01. November 2020.