Høring: Endringer i reglene om regnskapsplikt og tilskudd til private barnehager

Formålet med reglene er å sørge for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode og å gi innsyn i de private barnehagenes bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling. Forslaget bygger på nylige endringer i barnehageloven.

Publisert:

Departementet foreslår å fastsette i forskriften at alle barnehager som blir pålagt å være et selvstendig rettssubjekt, skal utarbeide årsregnskap i samsvar med kravene i regnskapsloven og bokføringsloven. Årsregnskapet skal revideres av statsautorisert revisor og at barnehagen skal få sin rapportering til Utdanningsdirektoratet attestert av statsautorisert revisor.

For barnehager som er unntatt fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt foreslås det å videreføre dagens regler om revisjon.

Departementet foreslår å videreføre at alle barnehager hvert år innen en fastsatt frist skal gi regnskapsopplysninger om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og opplysninger som underbygger barnehagens regnskap til departementet. Rapporteringen skal skje på et standardisert skjema fastsatt av departementet og attesteres av revisor. Kravet til attestasjon vil imidlertid kun være en kontroll hvor revisor avstemmer rapporteringen til Utdanningsdirektoratet mot regnskapet til barnehagen.

Når det gjelder tilleggsvirksomhet foreslår departementet at barnehagen kan drive kortidsutleie av barnehagelokalene og barnehagens uteområde utenfor barnehagens åpningstid, korttidsutleie av barnehagens driftsmidler utenfor barnehagens åpningstid eller utenfor barnehagens område og kurs og veiledning utenfor barnehagens åpningstid.

For barnehager som driver godkjent tilleggsvirksomhet foreslår departementet å stille krav om at det skal utarbeides et eget avdelingsregnskap for tilleggsvirksomheten. Avdelingsregnskapet skal oppgis i note til årsregnskapet. Interne transaksjoner mellom avdelingene og hvordan felleskostnader er fordelt skal oppgis i note til årsregnskapet.

Det foreslås også at alle barnehager skal oppbevare regnskapsmateriale og annen dokumentasjon i 10 år, og at dokumentasjonen skal oppbevares i Norge.

Høringsfristen er 29.09.2022.

Har du innspill til oss i forbindelse med høringen, kan du kontakte:

Ruben

Bjerketveit

Fagsjef revisjon
400 33 430 rb@revisorforeningen.no