Høring om amortisert kost for pensjonsleverandører

I høringsnotatet skisseres tre alternativer som i ulik grad viderefører adgangen til å bruke amortisert kost når den internasjonale regnskapsstandarden for finansielle instrumenter (IFRS 9) innføres fra 2023.

Publisert:

Pensjonsleverandører som forvalter garanterte pensjonsprodukter, investerer pensjonsmidlene i ulike aktiva som forvaltes i egne kundeporteføljer. En vesentlig del av obligasjonsinvesteringer og utlån i kundeporteføljene regnskapsføres til «amortisert kost».

Innføring av IFRS 9 fra 1. januar 2023 medfører i utgangspunktet at kriteriene for når amortisert kost kan anvendes strammes inn. I høringsnotatet skisserer Finanstilsynet 3 ulike alternativer som i ulik grad viderefører adgangen til å bruke amortisert kost i kunderegnskapet og selskapsregnskapet til pensjonsleverandørene, og omtaler konsekvensene av de ulike alternativene.

De tre alternativene som omtales er:

1. Begrenset amortisert kost (IFRS 9) i kunderegnskap og selskapsregnskap.

2. Utvidet amortisert kost i kunderegnskapet og IFRS 9 i selskapsregnskap.

3. Utvidet amortisert kost både i kunderegnskap og selskapsregnskap. 

Uavhengig av hvilket alternativ som velges, vil IFRS 9 gjelde i konsernregnskap utarbeidet etter IFRS. 

Høringsfristen er 27. mai 2022. 

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere ny fagsak (medlemmer) eller kontakte

Signe

Haakanes

Rådgiver regnskap
917 86 520 sh@revisorforeningen.no