Høring om grenseoverskridende omorganiseringer

Revisorforeningen støtter forslaget til endringer i reglene for grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Publisert:

Forslaget gjelder omfatter grenseoverskridende omorganiseringer etter skatteloven § 11-11 fjerde, femte og sjette ledd:

  • aksjebytte der et norsk selskap er part,
  • fusjon, fisjon og aksjebytte mellom utenlandske selskap, og
  • fusjon og fisjon der et norsk selskap er overtakende part.

Slike omorganiseringer kan på nærmere vilkår gjennomføres uten beskatning.

Et av vilkårene er at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet på selskaps- og aksjonærnivå i Norge. I tillegg er det et vilkår at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet på selskaps- og/eller aksjonærnivå i det utenlandske selskaps hjemstat.

I høringsnotatet foreslås det at vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet fjernes. Revisorforeningen støtter forslaget. Vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet er ressurskrevende og ofte vanskelig å oppfylle og dessuten ikke nødvendig for å ivareta det sentrale vilkåret for skattefritaket, nemlig skattemessig kontinuitet på selskaps- og aksjonærnivå i Norge.