Høringsvar om ny lov om folkefinansiering

Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet er foreslått for å gjennomføre folkefinansieringsforordningen. Revisorforeningen støtter forslaget til gjennomføring av folkefinansieringsforordningen.

Publisert:

I høringssvaret gjør Revisorforeningen oppmerksom på at utvalgets forslag til endring i finansforetaksforskriften § 2-18 omtalt i kapittel 10 Merknader til de enkelte bestemmelser s. 94 synes å ha falt ut i kapittel 11 Lovforslag.

Om forslaget

Folkefinansieringsforordningen fastsetter regler for lånebasert og investeringsbasert (egenkapitalbasert) folkefinansiering av næringsvirksomhet, og har blant annet til formål å legge til rette for et velfungerende indre marked for folkefinansiering, samtidig som investorbeskyttelsen styrkes. Forordningen omfatter ikke folkefinansiering av forbrukere (lån til privatpersoner), donasjonsbasert eller belønningsbasert folkefinansiering.

Verdipapirlovutvalget foreslår at forordningen gjennomføres ved inkorporasjon i en ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet (folkefinansieringsloven). Utvalget foreslår også regler som etter forordningen skal utarbeides nasjonalt, blant annet regler om tilsyn og sanksjoner. I tillegg foreslår utvalget endringer i tilgrensende regelverk, herunder endringer i verdipapirhandelloven og finansforetaksloven.

Utvalget foreslår at folkefinanseringsforetak føyes til listen over foretak som står under tilsyn av Finanstilsynet, jf. finanstilsynsloven § 1. Det innebærer bl.a. at revisorer som reviderer folkefinansieringsforetak vil ha opplysningspliktene som følger av finanstilsynsloven § 3 a. Folkefinansieringsforetakene vil også bli en egen kategori konsesjonspliktige.

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere ny fagsak (medlemmer) eller kontakte

Signe

Haakanes

Rådgiver regnskap
917 86 520 sh@revisorforeningen.no