Høring om omlegging av petroleumsskattelovgivningen

Revisorforeningen støtter forslaget om å gjøre om særskattesystemet til en kontantstrømskatt.

Publisert:

Omleggingen av særskattesystemet til en kontantstrømskatt innebærer at investeringer i produksjonsutstyr og rørledninger fra og med 2022 kan utgiftsføres direkte. Videre foreslås det at skatteverdien av underskudd i særskatten utbetales. Dermed kan friinntekten og lete- og opphørsrefusjonen oppheves.

Revisorforeningen støtter omleggingen som vi mener er en fornuftig tilpasning av petroleumsskattereglene til det grønne skiftet og en fremtid med lavere leteaktivitet på sokkelen. Dagens skatteregler bidrar til at investeringer som er marginalt lønnsomme eller kanskje ulønnsomme likevel kan bli gjennomført.

Det foreslås samtidig en teknisk omlegging av særskatten ved at det gis fradrag for alminnelig selskapsskatt i særskattegrunnlaget mot at særskattesatsen økes til 71,8 pst. Det siste er nødvendig for at særskattesatsen skal holde seg på 56 pst. og samlet skattesats skal holde seg på 78 pst. Revisorforeningen har ikke innvendinger mot denne omleggingen, men påpeker at omleggingen kan medføre en risiko for deler av skatteverdien av underskudd (6,2 pst.) ikke kommer effektivt til fradrag ved nedstengning. Dette er en svakhet ved forslaget som departementet bør finne hensiktsmessige løsninger på.