Høring oversettelse av ISA 220 (revidert)

ISA 220 (revidert) utgjør en del av settet med kvalitetsstyringsstandarder, og samsvarer Kvalitetsstyring for revisjonsforetak som utfører revisjon eller forenklet revisorkontroll av regnskaper, eller andre attestasjonsoppdrag eller beslektede tjenester (ISQM 1) og Oppdragskontroll (ISQM 2).

Publisert:

ISA 220 (revidert) utgjør en del av settet med kvalitetsstyringsstandarder, og samsvarer Kvalitetsstyring for revisjonsforetak som utfører revisjon eller forenklet revisorkontroll av regnskaper, eller andre attestasjonsoppdrag eller beslektede tjenester (ISQM 1) og Oppdragskontroll (ISQM 2).

Standardens vektlegging kan oppsummeres som:

  • Mer proaktiv kvalitetsstyring på engasjementnivå ved å understreke viktigheten av profesjonell skepsis.
  • Forbedre revisors vurderinger.
  • Understreker behovet kommunikasjon mellom engasjementsteamet og partneren.

En kritikk av den tidligere standarden var at tidligere kvalitetskontroller av regnskaper utelukkende skulle tilfredsstille standardkrav og ikke ble brukt i selve oppdraget. Denne standarden klargjør rollen og ansvaret til oppdragspartneren; spesielt deres nødvendige involvering gjennom hele oppdraget og deres ansvar for å administrere og oppnå kvalitet på engasjementnivå.

ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 15. desember 2022 eller senere, men tidligere bruk av oversettelsen er tillat.

Merknader til høringsutkastet

Det foreliggende høringsutkastet er oversettelse av de tilsvarende internasjonale revisjonsstandardene.

Revisjonskomiteen ber om at skriftlige kommentarer til formuleringer i forslaget, forholdet til norsk lovgivning, etc. sendes til rb@revisorforeningen.no innen 15.01.2023.