Høring oversettelse av ISRS 4400 (revidert)

ISRS 4400(revidert) er nå oversatt og utkastet sendes på høring med frist for svar den 31.01.

Publisert:

Etterspørselen etter oppdrag om avtalte kontrollhandlinger fortsetter å vokse, spesielt i forhold til behovet for pålitelighet rundt finansiering og tilskudd. ISRS 4400 (revidert) Avtalte kontrollhandlinger, har blitt revidert for å svare til slike trender og for å fremme konsistent tolkning og utførelsen av avtalte kontrollhandlinger.

Av endringer kan man finne at standarden dekker et større område flere både finansielle og ikke finansielle oppdrag, rapporteringen blir tydeligere, og tydeliggjøring rundt profesjonell skepsis, bruk av ekspert, fortsettelse og akseptvurderingen og åpenhet i rapporten vedrørende overholdelse av uavhengighet.

Tidlig anvendelse av oversettelsen er tillat.

Merknader til høringsutkastet

Det foreliggende høringsutkastet er oversettelse av de tilsvarende internasjonale revisjonsstandardene. 

Revisjonskomiteen ber om at skriftlige kommentarer til formuleringer i forslaget, forholdet til norsk lovgivning, etc. sendes til ruben.bjerketveit@revisorforeningen.no innen 31.01.2022.