Høringsnotat – forslag til endringer i reglene i skattebetalingsloven om bl.a. frist ved klage over pålegg og tvangsmulkt

Forslaget innebærer blant annet at fristene for å klage utvides slik at disse samsvarer med tilsvarende frister etter skatteforvaltningsloven.

Publisert:

Finansdepartementet forslag vil innebære endringer i skattebetalingslovens regler om frist ved klage over pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale, klage på pålegg om å gi opplysninger for tredjeperson og klage på ilagt tvangsmulkt.

Videre foreslås endringer som sikrer at reglene om hvem vedtaket sendes til, er like etter skattebetalingsloven og skatteforvaltningsloven.

Forslaget innebærer også endringer i skattebetalingslovens regler om hvem som har betalingsansvar for ilagt tvangsmulkt. I dag følger det direkte av skattebetalingsloven at tvangsmulkten kan inndrives hos styret, men dette er foreslått endret til et solidaransvar regulert av aksjeloven.

Høringsfrist er 25. mars 2022.