Høringssvar – Forslag til veileder for kontrollutvalgets påseansvar

Revisorforeningen har nå avgitt høringssvar til NKRF sin veileder for kontrollutvalgets påseansvar. Vi støtter at det lages en veileder for kontrollutvalgets påseansvar, og mener utkastet er et godt utgangspunkt.

Publisert:

I vårt høringssvar påpeker vi at det er et fornuftig utgangspunkt for påseansvaret at alle tjenester nedfelles i et engasjementsbrev som viser betingelsene og eventuelle krav til revisjonsarbeidet spesifiseres her.

I tillegg mener vi at veilederens del 4.2 om at «med påseansvaret bør gjerne starte» med informasjon om revisjonsenhetens kvalitetssystem bør skrives tydeligere. Det synes som at det er en forventning at kontrollutvalget skal få hele revisors kvalitetssystem oversendt eller at revisor på en eller annen måte skal presentere dette. Om det skal gis informasjon om kvalitetssystemet må det være på helt overordnet nivå.