Høringssvar om krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv.

Revisorforeningen er enig i at løsningen med at det enkelte separate barnehageregnskapet skal være offentlig, er en vesentlig forbedring fra dagens BASIL‐rapportering. Samtidig påpeker vi at organisering av hver privat barnehage i et selvstendig rettssubjekt skaper et klarere skille mellom barnehagen og eierselskapet for kontrollformål.

Publisert:

Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling 

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Dette  prinsippet videreføres i forslaget til nye regler. Vi mener imidlertid at dette bør komme klarere frem i den nye økonomiforskriften. I stedet for å skrive at dette er formålet med forskriften, bør det slås klart fast at det er et selvstendig krav at tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Hvis midlene brukes i strid med dette, medfører det krav om tilbakebetaling. 

Balanseposter i separate barnehageregnskaper

Etter forslage skal det opplyses om visse balanseposter i separate regnskaper for den enkelte barnehage innenfor det rettssubjektet som driver barnehagene (barnehageselskapet). Det skal ikke utarbeides en full balanse med eiendeler og gjeld.

Vårt utgangspunkt er at krav om rapportering av utvalgte balanseposter bør fjernes i sin helhet. Vi anser at informsjons- og kontrollverdien vil være begrenset. I en del tilfeller kan informasjonen bli mer villedende enn veiledende når balansen utarbeides for en enhet (barnehage) innenfor det rettssubjektet som driver barnehagene (barnehageselskapet) og balansen dessuten ikke er fullstendig. Dette går vi nærmere inn på i vårt høringssvar.

Vi har også konkrete forslag til

  • reduksjon av notekrav
  • regulering av transaksjoner med "nærstående"
  • erklæring fra ledelsen om sitt ansvar for virksomheten og regnskapsrapporteringen