Høringssvar til forslaget om permanente rekonstruksjonsregler

I sitt høringssvar foreslår Revisorforeningen at også statsautorisert revisor kan oppnevnes som rekonstruktør.

Publisert:

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til permanente regler om rekonstruksjon i konkursloven. Forslaget er i hovedsak en videreføring av de midlertidige reglene som ble innført under koronapandemien.

Revisorforeningen støtter forslaget om å gjøre reglene permanente.

I den midlertidige loven var det et krav at rekonstruktøren skal være en advokat med erfaring fra insolvensbehandling. Dette er ikke et krav etter direktivet som forutsetter at den som oppnevnes som rekonstruktør har tilstrekkelig og nødvendig ekspertise og utdanning til et slikt oppdrag. Direktivet forutsetter også at den som oppnevnes som rekonstruktør er underlagt passende tilsyns- og reguleringsordninger. Statsautoriserte revisorer oppfyller alle disse vilkårene og har dessuten særlig kompetanse innenfor regnskap, kontroll og økonomistyring. Revisorforeningen mener derfor loven bør åpne for at også statsautoriserte revisorer bør kunne oppnevnes som rekonstruktør.

Fortrinnsretten for skatte- og avgiftskrav kan være til hinder for rekonstruksjon, og bør oppheves, slik Sverige og Danmark har gjort. Vi merker oss at departementet foreslår å videreføre en forskriftshjemmel for å gi unntak fra fortrinnsretten inntil videre. Revisorforeningen mener at dette bør innføres som en permanent regel.