Høyesterettsdom om innsynsrett

Ligningsmyndighetene hadde ikke begått en saksbehandlingsfeil i forbindelse med en skjønnsligning ved å bruke et hemmelig sammenligningsgrunnlag som skattyter ikke fikk innsyn i.

Publisert:

Oljeskattekontoret mente Total ved salg av våtgass (LPG) fra norsk sokkel til utenlandsk søsterselskap hadde beregnet en pris som var lavere enn ved kjøp og salg av gass mellom uavhengige selskaper. Totals sokkelinntekt ble som følge av dette ved skjønnsligning økt med ca. 140 millioner kroner.

Ligningsmyndighetene støttet seg på en sammenligning med prisene i andre selskapers kontrakter. Total fikk ikke fullt innsyn i disse kontraktene ettersom de inneholdt konkurransesensitiv informasjon.

Total reiste søksmål mot staten v/Oljeskattekontoret med påstand om at den nye ligningen måtte oppheves. Total mente blant annet at det var en saksbehandlingsfeil at sammenligningskontraktene ikke hadde vært gjenstand for kontradiksjon under ligningsbehandlingen.

Høyesterett mente enstemmig at ligningsmyndighetenes saksbehandling hadde vært forsvarlig. Selskapets krav om at ligningen måtte oppheves førte derfor ikke frem.