Høyesterettsdom om korrupsjon

Driftssjef i Ruter ble frikjent for korrupsjon for å ha deltatt på tre middager bekostet av bussprodusenten Volvo.

Publisert:

Tiltalte hadde vært driftssjef i Ruter med ansvar for store deler av kollektivtrafikken i området. Han hadde også en sentral rolle ved gjennomføring av ulike anbudskonkurranser. Ved tre anledninger i 2009 og 2011 hadde han blitt påspandert middager med en samlet verdi av ca. 4800 kroner av bussprodusenten Volvo.

Saken gjaldt anvendelsen av utilbørlighetskriteriet i straffeloven § 276 a om korrupsjon, som lyder:

"For korrupsjon straffes den som
a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en
utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller
b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag."

I Oslo tingrett ble tiltalte dømt til en bot på kr 24.000 samt inndragning av verdien av middagene. Borgarting lagmannsrett og Høyesterett kom til at tiltalte skulle frifinnes.

Lagmannsretten fant at det ikke var dekning for at deltakelsen skjedde "i forbindelse med anbudskonkurranser", eller at denne deltakelsen ble holdt skjult eller at tiltalte hadde opptrådt i strid med interne etiske regler. Siktemålet med middagsinvitasjonene fra Volvos side var ikke å påvirke A i noen konkret sammenheng. Ingen av arrangementene var tidsmessig lagt til forestående konkrete beslutninger i anbudssammenheng.

Det er bare i svært spesielle tilfeller det vil være grunn til å dømme etter korrupsjonsbestemmelsen dersom en må se helt bort fra at det foreligger et påvirkningsmoment, uttalte Høyesterett, som fant det klart at driftssjefen ikke hadde opptrådt utilbørlig.

Med utgangspunkt i forarbeidene uttalte Høyesterett seg på mer allment grunnlag om grensene for korrupsjon når fordelen er av samme karakter som ved ordinær representasjon:

"I Ot.prp. nr. 78 (2002–2003) heter det på side 56:

"Selv offentlig ansatte må imidlertid kunne akseptere en invitasjon til en konsert, en middag eller et annet liknende arrangement betalt av andre enn arbeidsgiver, hvor også representanter for andre virksomheter eller etater er invitert, uten å stå i fare for å bli dømt for korrupsjon. Dette må gjelde selv om arrangementet ikke innebærer noe faglig opplegg." 

Jeg er enig i dette. Når en fordel ikke er av varig karakter, den konsumeres i tilknytning til det arrangement som i seg selv er relevant for arbeidstakerens stilling, vil det normalt ikke være aktuelt å anvende straffelovens korrupsjonsbestemmelse. Slektskapet til andre former for ordinær kundepleie og tradisjonell kundekontakt er så sterkt at det skal mye til for at arrangementet må anses som så påkostet at deltakelsen kan anses som utilbørlig. Det kommer naturligvis også inn i vurderingen hva gjesten hadde grunn til å forvente."