IFRS Foundation oppretter International Sustainability Standards Board (ISSB)

IFRS Foundation kunngjorde under COP26 i Glasgow at de oppretter et International Sustainability Standards Board (ISSB). Det nyoppnevnte ISSB har som formål å utforme globale grunnlinjer for bærekraftsrapportering som skal imøtekomme kravene investorer og kapitalmarkeder stiller til bærekraftsinformasjon. Grunnlinjene er en basis som senere kan videreutvikles og gjøres obligatorisk i de forskjellige jurisdiksjonene. IFRS Foundation publiserte samtidig to prototyper som viser hvordan de ferdige standardene kan se ut.

Publisert:

Som forespeilet annonserte IFRS Foundation onsdag nyheten om at de oppretter en internasjonal standardsetter for bærekraftsrapportering. Det nyopprettede ISSB er en direkte følge av stor investordrevet etterspørsel etter internasjonale standarder for bærekraftsrapportering. ISSB skal møte denne etterspørselen ved å utvikle globale standarder for bærekraftsrapportering rettet mot investorer og kapitalgivere og vil etter en konsolidering bestå av anerkjente navn innenfor bærekraftsrapportering. 

Både Climate Disclosure Standards Board (CDSB) og Value Reporting Foundation vil slå seg sammen med ISSB innen juni 2022. Disse rammeverkene er i dag benyttet i stor utstrekning globalt og er tiltenkt å fases over til ISSBs rammeverk når standardene er klare.

IFRS Foundation publiserte samtidig to prototyper som gir et innblikk i hvordan standardene kan se ut når de er klare. Prototypene General Requirements for Disclosure og Sustainability-related Financial Information Prototype og Climate-related Disclosure Prototype er begge utviklet av IFRS Techincal Readiness Working Group som består av eksterne eksperter innenfor bærekraftsrapportering. 

Prototypen for klimarapportering bygger i stor grad på det anerkjente rammeverket til Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), og deler dermed mange likheter med EFRAGs arbeidsnotat for europeisk klimarapportering som ble publisert tidligere forrige måned. ISSB vil sende standardutkastene på  høring i løpet av andre halvår 2022 slik at alle aktuelle interessenter kan komme med tilbakemelding.

Det har også vært stilt spørsmål rundt den fysiske plasseringen av ISSB. Det ble kunngjort at ISSB vil følge en multilokasjonsmodell som innebærer at de vil ha kontorer i både Frankfurt og Montréal. En tredje lokasjon i Asia vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

Sett opp mot det europeiske direktivforslaget for bærekraftsrapportering Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) henvender ISSBs standarder seg i større grad til investorer og kapitalgivere enn generelle interessenter. Det vil også i første omgang være en frivillig rapporteringsstandard hvor det er opp de forskjellige jurisdiksjonene hvorvidt det skal inntas i nasjonal lovgivning og gjøres obligatorisk.