Ikke inntektsfradrag for kildeskatt på utbytte i fritaksmetoden

Høyesterett har kommet til at kildeskatt betalt i utlandet på utbytte ikke gir rett til inntektsfradrag etter skatteloven § 6-24 når utbyttet er omfattet av fritaksmetoden.

Publisert:

Saken gjaldt spørsmålet om kildeskatt betalt i utlandet gir rett til fradrag i medhold av skatteloven § 6-24 om fradragsrett for kostnad som pådras for å erverve inntekt som er skattefri etter skatteloven § 2-38, den såkalte fritaksmetoden. 

Telenor East Invest AS krevde fradrag for betalt kildeskatt til Russland for inntektsårene 2008 og 2009 på til sammen ca. 161,7 millioner kroner av et utbytte på ca. 1,6 milliarder kroner  fra selskapet Vimpelcom. 

Telenor Mobile Communications krevde for inntektsåret 2009 fradrag for en kildeskatt på ca. 228,8 millioner kroner betalt av et utbytte på til sammen nesten 3 milliarder kroner fra selskapene Kyivstar i Ukraina og Grameen Phone i Bangladesh.

Utbyttene var skattefrie i Norge i medhold av skatteloven § 2-38 (fritaksmetoden), men slik at tre prosent av utbyttet i 2009 skal anses som skattepliktig i henhold til § 2-38 sjette ledd. Denne såkalte treprosentsregelen ble innført med virkning fra 7. oktober 2008. 

Skatteklagenemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter mente det ikke kunne innrømmes inntektsfradrag for 2008. For 2009 ble det imidlertid gitt inntektsfradrag for den andelen av kildeskatten som falt på de tre prosentenhetene som ble skattlagt i Norge.

Skattyterne fikk medhold i tingretten, mens Borgarting lagmannsrett dømte i favør av staten.

Høyesterett

Høyesteretts flertall (tre dommere) kom til at fradragsretten ikke omfattet kildeskatt. Dommen i Rt. 1928 s. 1158 måtte etter flertallets syn forstås slik at dommen var begrunnet i dobbeltbeskatningssituasjonen, og dommen måtte anses som en nokså fri tolkning av spesialregelen i det som nå er § 6-15 snarere enn som en regulær anvendelse av hovedregelen, nåværende § 6-1. I motsetning til § 6-1 viser § 6-24 ikke til § 6-15. Forarbeidsuttalelser i tilknytning til § 6-24 kunne ikke forstås slik at bestemmelsen også var ment å gi fradragsrett for kildeskatt.

Om betydningen av den såkalte treprosentregelen for fradragsretten for kildeskatt, uttalte Høyesterett følgende (avsnitt 73):

"Jeg kan heller ikke se at innføringen av den sjablongmessige delvise reverseringen av skattefritaket i § 2-38 gjennom den såkalte treprosentsregelen i § 2-38 sjette ledd tilsier fradragsrett for kildeskatt. I Ot.prp. nr. 1 (2008?2009) side 32 der regelen foreslås, blir fradragsretten i § 6-24 igjen begrunnet med symmetri- og avgrensningshensyn, og treprosentsregelen begrunnes med at denne fradragsretten egentlig er systemfremmed på generelt grunnlag: "Departementet legger til grunn at kostnader knyttet til skattefrie inntekter prinsipielt sett ikke bør være fradragsberettiget."

Mindretallet (to dommere) forstod Rt. 1928 s. 1158 slik at kildeskatten ble ansett som en utgift til inntekts ervervelse på linje med andre slike kostnader. Forarbeidene til § 6-24 ble videre forstått slik at det var meningen å gjeninnføre den fradragsretten som hadde gjeldt tidligere, inkludert fradrag for kildeskatt. At § 6-24 ikke viste til § 6-15, kunne da ikke ha betydning.