IKS-loven om fjernmøter og elektronisk signering

Revisorforeningen støtter forslaget om at det foreslås permanente endringer i IKS-loven om økt bruk av elektroniske løsninger ved avholdelse av møter og signering av selskapsdokumenter.

Publisert:

Revisorforeningen støtter at det åpnes for å benytte elektroniske hjelpemidler både ved avvikling av møter i representantskapet og i styret i interkommunale selskaper (IKS).

Forslaget er imidlertid uklart på om elektroniske møter i styret og representantskapet er likestilt med fysiske møter, eller om hovedregelen er at møtene skal holdes fysisk med personlig fremmøte. 

I et forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet om endringer i foretakslovgivningen er det benyttet begreper som elektronisk møte, bruk av elektroniske hjelpemidler osv. Ensartet begrepsbruk innen selskapsretten er ønskelig i stedet for å bruke fjernmøte som foreslått i denne høringen.

Kommunaldepartementet har også ansvar for lovgivning som setter møtekrav for borettslag, boligbyggelag og boligsameier. Vi ber om at det vurderes om det samtidig bør innføres permanente regler som legger til rette for digitale møter også for disse.