Informasjonsdeling mellom etatene er nødvendig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Dette fremheves av Justisdepartementet i en høring om nye regler i forvaltningsloven om informasjonsdeling mellom forvaltningsorganer uten hinder av taushetsplikt. Revisorforeningen støtter lovforslaget.

Publisert:

Formålet med forslagene som sendes på høring, er i følge departementet å få et mer helhetlig regelverk om informasjonsdeling som skal ivareta behovet for deling av også taushetsbelagte opplysninger. Dette kan ha betydning på en lang rekke områder.

"Noe av det aller mest sentrale er at en større og tydeligere delingsadgang vil være svært viktig for et enda mer effektivt arbeid mot arbeidslivskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet. Dette er områder hvor mange etater jobber sammen innenfor etablerte fora, og hvor det er helt sentralt at informasjon kan deles."

Etter forslaget skal taushetsplikten i forvaltningsloven ikke skal være til hinder for at forvaltningsorganet deler opplysningene med personer i andre forvaltningsorganer så langt det er nødvendig for å utføre oppgaver som er lagt til mottakerorganet og delingen ikke utgjør et uforholdsmessig inngrep. I bestemmelsen er det angitt forhold som har betydning for hva som er uforholdsmessig. 

Revisorforeningen støtter de foreslåtte endringene i forvaltningsloven

Revisorforeningen følger med på myndighetenes arbeid for å bekjempe
arbeidslivskriminalitet. Dette er et område hvor også revisorene spiller en
viktig rolle. Vårt inntrykk er at det er gjort en god del de senere årene for å
gjøre den samlede innsatsen mot arbeidslivskriminalitet mer effektiv.
Samordning og informasjonsdeling mellom politiet, NAV, Arbeidstilsynet og
Skatteetaten er viktig for å få til dette, og i mange tilfeller er det viktig og
riktig at dette kan skje uten hinder av taushetsplikt.

Revisorforeningen støtter derfor de foreslåtte lovreglene. 

Etter vårt syn vil de foreslåtte lovreglene gi god balanse mellom hensynene til effektiv håndheving/måloppnåelse, personvern og beskyttelse av tilliten til at sensitive opplysninger behandles fortrolig. Ikke minst tror vi at slike lovregler vil gi forvaltningsorganene økt trygghet i beslutninger om deling av taushetsbelagt informasjon.