Ingen skatteendringer i revidert budsjett

Revidert nasjonalbudsjett 2019 er lagt fram uten forslag til vesentlige endringer i skattereglene.

Publisert:

De endringene Regjeringen foreslår er: 

  • Enkelte justeringer og oppdateringer i reglene om skattlegging av ektefeller. Endringen går ut på at hovedregelen om at ektefeller skal skattlegges under ett for alminnelig inntekt oppheves. Dette er en regel som ikke har praktisk betydning etter at skatteklasse 2 ble opphevet. Det foreslås også at tidspunktet for når ektefeller skal skattlegges som ektefeller endres til utgangen av 31. desember året før inntektsåret (i dag 31. oktober). 
  • Endring av ordlyden i skatteloven § 2-40 for å klargjøre at skattefritaket for aksjeselskap som er eid fullt ut av Norges Bank også omfatter selskap stiftet i utlandet dersom selskapet er hjemmehørende i Norge. 
  • Endring av reglene om renter på restskatt slik at skattyteren fortsatt kan slippe rentetillegg hvis restskatten betales innen 31. mai i skattefastsettingsåret. 
  • Tidspunktet fra når det skal beregnes renter i saker om refusjon av utbytteskatt til utenlandske aksjonærer endres til fra 1. juli i det året utbyttet blir utdelt. 
  • Endring av skatteforvaltningsloven ved at skattemyndighetenes omgjøringstilgang som følge av dom også gjelder for søksmål mot en skatteklagenemnd.