Justisdepartementet vil overføre klagesaker etter inkassoloven til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker

Revisorforeningen mener at dette vil være en dårlig løsning.

Publisert:

Revisorforeningen har avgitt dette høringssvaret:

Revisorforeningen mener at Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker ikke har medlemmer med kompetanse som gjør at nemnden er egnet til å avgjøre klagesaker etter inkassoloven. Vi mener i likhet med Regnskap Norge og Virke at departementet i høringsnotatet bygger på en uriktig forståelse av bransjene og regelverket i høringsnotatet. Kompetanse innen inkasso har veldig liten overføringsverdi for å vurdere saker om tilbakekall av godkjenning som revisor eller regnskapsfører og andre klagesaker etter revisorloven og regnskapsførerloven. Dette gjelder i like stor grad den andre veien. Vi mener derfor at disse sakene ikke bør behandles i samme klagenemnd, selv om den eksisterende klagenemnden blir utvidet med medlemmer som har inkassokompetanse.
Revisorforeningen har forståelse for behovet for en klagenemnd for saker etter inkassoloven og at dette organiseres på en rasjonell måte. En mulig måte å få til dette på, er å oppnevne en egen nemnd for klagesaker etter inkassoloven, men at arbeidet i klagenemndene for inkassosaker og revisor- og regnskapsførersaker samordnes så langt dette er forsvarlig. Klagenemndene har normalt en leder og et medlem med generell juridisk eller økonomisk kompetanse. Disse medlemmene kan ev. oppnevnes til begge klagenemndene og klagenemndene kan ha samme leder. Medlemmene med særskilt bransjekompetanse oppnevnes til hver av nemndene. Sekretariatsfunksjonen kan også samordnes i noen grad, men vi vil understreke betydningen av god bransjekunnskap også hos de som skal forberede saker for klagenemndene.