Innberetning av tips

Arbeidsgiver kan fortsatt unnlate å innberette tips til servitører selv om tips betales inn til arbeidsgiver via kort, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse til NHO Reiseliv.

Publisert: Skatt

Så lenge tips i all hovedsak ble betalt kontant direkte fra kunden til serveringspersonalet var det ingen særlig fokus på spørsmål om innberetning av tips med unntak av en særregel for såkalt prosentlønnet serveringspersonale. Dette har imidlertid endret seg etter at det har blitt vanlig å betale tips sammen med resten av regningen via kort, dvs. av tipsbeløpet kommer inn på serveringsstedets bankkonto.

I Skattebetalingshåndboken 2. utgave side 100 skriver Skattedirektoratet følgende:

«Drikkepenger er en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid, jf. skatteloven § 5-10, og en trekkpliktig godtgjørelse, jf. skattebetalingsloven § 5-6. Drikkepenger som servitører mottar fra publikum utover de serveringspenger som går inn i arbeidsavtalen, skal således regnes med ved trekkberegningen. Arbeidstakeren plikter da å innbetale forskuddstrekket til arbeidsgiveren, sammen med de beløp han har innkassert for denne»

Det er nærliggende å tolke denne uttalelsen dithen at serveringsstedet plikter å innberette den delen av den samlede betalingen fra kunden som gjelder tips som lønn til de ansatte og beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av beløpet, på samme måte som ordinær lønn.

NHO Reiseliv tok opp denne problemstillingen med Skattedirektoratet i januar 2014 og fikk svar den 11. januar 2016.

I uttalelsen legger Skattedirektoratet vekt på at det tidligere ikke har vært praktisert trekkplikt og dermed heller ikke plikt til innberetning og arbeidsgiveravgift for annet serveringspersonale enn de som har vært prosentlønnet.

Skatteplikt

Det er ingen tvil om at det er skatteplikt på det samlede beløpet som arbeidstakeren har mottatt i tips, uavhengig av den ansatte mottar dette direkte fra kunden eller via arbeidsgiver. I takseringsreglene § 1-2-21 er det gitt en egen bestemmelse om skjønnsmessig fastsettelse av drikkepenger til bl.a. drosjesjåfører og serveringspersonale som ikke er prosentlønnet. Tips kan fastsettes til 3 prosent av innberettet lønn når dette ikke er tatt med i selvangivelsen eller er oppgitt med et mindre beløp.

Innberetningsplikt og arbeidsgiveravgift

Plikten til å innberette tips følger reglene om plikten til å beregne forskuddstrekk, jf. ligningsloven § 5-2 nr. 1 bokstav c. Plikten til å beregne arbeidsgiveravgift følger innberetningsplikten, jf. folketrygdloven § 23-2.

Det hele er dermed avhengig av om arbeidsgiver har plikt til å beregne forskuddstrekk av tips. Her har altså Skattedirektoratet kommet til at det historisk sett er mye som taler for at det ikke er praktisert trekkplikt for arbeidstakere med timelønn eller fastlønn. Skattedirektoratet legger til grunn at denne praksisen må anses som gjeldende rett inntil videre.

Under utredning

Regelverket for beskatning av drikkepenger er under utredning i Skattedirektoratet. Som ledd i dette arbeidet vil det bli vurdert om det er behov for å endre trekkreglene på dette området.