Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav

Fra og med 1. januar 2018 kommer det nye regler om når det kan trekkes lavere kildeskatt enn den ordinære satsen på 25 prosent på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer.

Publisert:

Reglene ble varslet av Finansdepartementet i forbindelse med innføringen av den nye skatteforvaltningsloven. De nye reglene vil bli tatt inn i skattebetalingsforskriften § 5-10 a. Forarbeidene til de nye dokumentasjonskravene er Prop. 38 L (2015 – 2016) punkt 15.2.7.

VPS-registrerte aksjer

For aksjer som er registrert i VPS, må det være fremlagt dokumentasjon overfor kontofører investor eller forvalter for at aksjene kan være registrert på en konto i VPS med en lavere kildeskattesats enn 25 prosent. Les mer under punkt 2 i artikkelen fra skatteetaten om den nye ordningen om hvilken dokumentasjon som kreves.

Aksjer utenfor VPS

For aksjer som ikke er registrert i VPS, kan utdelende selskap trekke lavere kildeskatt enn 25 prosent uten å bli stilt til ansvar for manglende trekk, dersom selskapet har mottatt følgende dokumentasjon fra aksjonær (samme dokumentasjonskrav som for aksjer registrert i VPS):

For personlige utbyttemottakere:

  • Bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland, som uttrykkelig bekrefter at aksjonæren er bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig at bostedsbekreftelse skaffes til veie i etterkant av utbytteutdelingen, på forespørsel fra eller kontroll gjort av skattemyndighetene.

For utbyttemottakere som er juridiske personer og andre enheter (aksjonærer som ikke er fysiske personer):

  • Dokumentasjon på tidligere mottatt refusjon av kildeskatt eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at aksjonæren har krav på lavere skatt etter skatteavtale.
  • Det må i tillegg foreligge bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland, som uttrykkelig bekrefter at aksjonæren er hjemmehørende der etter skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig at bostedsbekreftelse skaffes til veie i etterkant av utbytteutdelingen, på forespørsel fra eller kontroll gjort av skattemyndighetene.

For utbyttemottakere som er selskapsaksjonærer hjemmehørende i EØS-området:

  • Dokumentasjon på tidligere mottatt refusjon av kildeskatt eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at aksjonæren har krav på fritak fra skatt etter skatteloven § 2-38 femte ledd.
  • Det må i tillegg foreligge bekreftelse på at aksjonæren er hjemmehørende i et EØS-land, samt egenerklæring som bekrefter at grunnlaget for skattefritaket ikke har endret seg. Bekreftelsen og egenerklæringen må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen.

I tillegg og for alle utbyttemottakere:

  • Bekreftelse fra utbyttemottaker på at vedkommende er den virkelige rettighetshaver til utbyttet.

Godkjenning fra norske skattemyndigheter

De nye dokumentasjonskravene innebærer at aksjonærer (endelige utbyttemottakere) som ikke er fysiske personer, må vise at de har krav på lavere kildeskattetrekk enn 25 prosent etter en skatteavtale eller etter fritaksmetoden. Det gjøres ved å fremlegge enten en godkjent refusjonssøknad eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at utbyttemottakeren har krav på lavere kildeskatt.

Aksjonærer som ikke er fysiske personer og som ikke tidligere har mottatt refusjon av kildeskatt, kan søke om en slik godkjennelse fra og med 2017. En godkjennelse vil gjelde så lenge de faktiske forhold som ligger til grunn for godkjenningen forblir uendret.

Om innholdet i godkjennelsessøknaden, se punkt 5 i informasjonen fra skatteetaten