Kommuneloven med nye forskrifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt flere forskrifter til den nye kommuneloven som trer i kraft 1. januar 2020.

Publisert:

Det er fastsatt ny forskrift om kontrollutvalg og  revisjon. Den vil erstatte to forskrifter til gjeldende lov. Forskriften gir regler om kontrollutvalgets og kontrollutvalgets sekretariatets oppgaver, krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og krav til revisor og revisormedarbeidere.

I forskriften om overgangsregler er det bestemt at ved revisjon av årsregnskapet for 2019 skal ny §§ 24-5 til § 24-8 ikke få anvendelse på revisjon av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019. Revidering av disse årsregnskapene og årsberetningene skal følge reglene i forskrift 15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.