Kompensasjon der vedtak om tilleggsskatt ikke er fattet innen rimelig tid

Finansdepartementet foreslår å erstatte dagens ordning med redusert tilleggsskattesats med en fast sats pr måned til saken er avgjort.

Publisert:

Avgjørelse innen rimelig tid

Tilleggsskatt og overtredelsesgebyr er å anse som straff etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), noe som bl.a. innebærer at skattyter har krav på endelig avgjørelse innen rimelig tid.

Hvor lang tid som kan gå før kravet til avgjørelse innen rimelig tid er brutt er omtalt i Ot.prp. nr. 82 (2008 -2009) pkt. 5.2. Dette må vurderes konkret. Skatteklagenemnda har lagt til grunn at liggetid i nemnda ned mot tolv måneder innebærer et brudd.

Kompensasjon

Ved brudd på kravet skal det gis et effektivt rettsmiddel. I Bøhler-dommen (Rt. 2000 side 996) la Høyesterett til grunn at dette kan oppfylles gjennom opphevelse eller nedsettelse av tilleggsskatten. Dette har senere vært lagt til grunn i praksis.

Finansdepartementet mener gjeldende praksis i mange tilfeller innebærer en overkompensasjon i forhold til praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Dette fordi kompensasjonen blir høyere desto høyere tilleggsskatten er. Det er enkeltsaker der kompensasjonen har utgjort flere millioner kroner. Departementet mener EMDs utmålingspraksis viser at erstatningsnivået vanligvis ligger mellom 1 000 og 1 500 EURO pr. år saken varer og at beløpet saken gjelder ikke angis eksplisitt som et relevant moment.

Høring

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å erstatte dagens praksis med en fast sats på halvannet rettsgebyr per påbegynte måned fra varsel om tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr er sendt, til saken er avgjort. Med dagens sats for rettsgebyr utgjør dette 22 020 kroner pr. år.

I motsetning til i dag vil det dermed også bli gitt kompensasjon i saker hvor det har tatt urimelig lang tid før sak om tilleggsskatt blir frafalt eller henlagt.

Det tas sikte på at nye regler trer i kraft fra 1. juli 2023.

Høringsfristen er 17. januar 2023