Kompensasjon ved brudd på EMK i saker om tilleggsskatt

Revisorforeningen mener forslaget om nye regler for kompensasjon ved lang saksbehandlingstid bør utsettes til saksbehandlingstiden ved Skatteklagenemnda har kommet ned på et forsvarlig nivå.

Publisert:

Tilleggsskatt og overtredelsesgebyr er å anse som straff etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), noe som bl.a. innebærer at skattyter har krav på endelig avgjørelse innen rimelig tid. Ved brudd på kravet skal det gis et effektivt rettsmiddel. I dag oppfylles dette kravet gjennom opphevelse eller nedsettelse av tilleggsskatten.

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å erstatte dagens praksis med en fast sats på halvannet rettsgebyr per påbegynte måned fra varsel om tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr er sendt, til saken er avgjort. Med dagens sats for rettsgebyr utgjør dette 22 020 kroner pr. år. I de fleste saker vil den skattepliktige få en lavere kompensasjon hvis høringsforslaget blir vedtatt enn etter dagens ordning.

Revisorforeningens høringssvar

Revisorforeningen er kritiske til å innføre den foreslåtte nye ordningen på det nåværende tidspunktet. Det grunnleggende problemet ved klagebehandlingen i dag er den lange saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda, senest kritisert i Sivilombudsmannen uttalelse 16. desember 2022. Dette har vært situasjonen helt siden Skatteklagenemnda ble opprettet i 2016.

Vi anser dagens ordning med redusert eller bortfall av tilleggsskatt som et effektivt pressmiddel overfor skattemyndighetene for å gjennomføre endringer i regelverk og ressurssituasjon for Skatteklagenemnda slik at de fleste saker faktisk blir fattet innen rimelig tid. Vi mener derfor dagens ordning bør beholdes inntil saksbehandlingstiden ved Skatteklagenemnda er kommet ned på et forsvarlig nivå.