Kompensasjonsordning 2 forlenges ut juni

Regjeringen foreslår at den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall forlenges ut juni måned med 85 pst kompensasjonsgrad.

Publisert:

Regjeringen foreslår at kompensasjonsgraden skal være 85 pst fra og med januar/februar 2021, men med mulighet for å redusere kompensasjonsgraden for mai/juni hvis smitteverntiltakene og smittesituasjonen tilsier det. 

Beregningen av omsetningsfall for periodene mars/april og mai/juni skal gjøres ved å sammenligne omsetning i støtteperioden med samme periode i 2019. Siden det er lenge siden 2019, legges det opp til at omsetningen i 2019 justeres i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen.

Dette forutsetter godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og tilslutning i Stortinget.

Regjeringen vil utrede nærmere hvordan opposisjonens vedtak i Stortinget om dekning av utgifter til offentlig tilsyn og lønnsutgifter til egne regnskapsmedarbeidere kan gjennomføres i praksis.

Stortinget har også fattet vedtak om at ordningen skal dekke utgifter til myndighetspålagt vedlikehold og at bedrifter som eier egne driftsmidler skal likebehandles med bedrifter som leier/leaser utstyr. Regjeringen avviser langt på vei at det er mulig å gjennomføre disse vedtakene i tråd med formålet med ordningen.