Konsernfusjon med delt vederlag krever verdsettelse

I en bindende forhåndsuttalelse skriver Skattedirektoratet at en konsernfusjon med delt vederlag ikke kan gjennomføres ved oppskrivning av pålydende på eksisterende aksjer.

Publisert:

Oppdatering 1.12.2020: Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse avgitt 20. november 2020 gitt uttrykk for endret opfatning slik at prinsippene direktoratet gir uttrykk for i BFU 07/2016 ikke lenger skal legges til grunn. Se artikkel på revisorforeningen.no. 

Dette innebærer krav til verdsettelse av selskapene som er part i fusjonen, herunder morselskapet, og at det må utstedes nye aksjer som fusjonsvederlag.

Konsernfusjon med delt vederlag

Konsernfusjon med delt vederlag er aktuelt der både aksjonær i det overtakende selskapets morselskap og morselskapet selv eier aksjer i det overdragende selskapet. Vederlagsaksjene som skal tilfalle morselskapet vil da bli utstedt av det overtakende (datter)selskapet, mens vederlagsaksjene som skal tilfalle aksjonæren kan utstedes av det overtakende selskapets morselskap. Dette kalles konsernfusjon med delt vederlag og kan gjennomføres skattefritt, jf. bl.a. BFU 31/03.

Saksforholdet

Personlig aksjonær eier 18 % av aksjene i Formue AS. De resterende 82 % blir eid av Holding AS, et selskap der den personlige aksjonæren eier samtlige aksjer. Aksjonæren ønsker å samle eierskapet slik at alle aksjene i Formue AS blir eid av Holding AS. Dette skal skje ved at Formue AS fusjoneres inn i et nystiftet datterselskap av Holding AS.

Fusjonen skal gjennomføres som konsernfusjon med delt vederlag, dvs. at vederlaget som skal tilfalle Holding AS utstedes av overtakende datterselskap, mens vederlaget som skal tilfalle den personlige aksjonæren utstedes av Holding AS.

Skattyter ønsket at vederlaget skulle utstedes ved å skrive opp pålydende på aksjene i henholdsvis datterselskapet og Holding AS. Ved fusjon med oppskrivning av pålydende er det lagt til grunn at det ikke er nødvendig å beregne bytteforhold ut fra virkelige verdier av selskapene, jf. BFU 17/11. I slike tilfeller slipper man altså å verdsette selskapene.

Skattedirektoratets uttalelse

Skattedirektoratet viste til at det ikke er identisk eiersits i det overdragende og det overtakende selskapet (eventuelt i det overtakende selskapets morselskap). Direktoratet mener dette er en forutsetning for å kunne gjennomføre fusjon ved oppskrivning av pålydende uten å måtte beregne bytteforhold ut fra virkelige verdier.

Det spiller da ingen rolle at man indirekte har en identisk eiersits før og etter fusjonen.

Konsekvensen av den bindende forhåndsuttalelsen må være at Skattedirektoratet mener alle tre selskapene må verdsettes og at det må utstedes et «riktig» antall vederlagsaksjer i henholdsvis datterselskapet og Holding AS ut fra et bytteforhold.

Kommentar

Uttalelsen er streng og det kan være vanskelig å forstå Skattedirektoratets begrunnelse. Vi er kritiske til om konklusjonen er riktig så lenge det er vanskelig å se at det her vil skje noen verdiforskyvning mellom selskapene eller mellom aksjonærene eller andre brudd på kontinuitetsprinsippet i skatteloven § 11-7.

Vi må imidlertid anta at skatteetaten vil legge standpunktet i den bindende forhåndsuttalelsen til grunn for konsernfusjoner med delt vederlag.