Konserninterne overføringer

Det er nylig avgitt to uttalelser som gjelder skattefrie konserninterne overføringer mellom filialer av utenlandske selskaper.

Publisert:

Med virkning fra 2012 ble reglene om skattefrie konserninterne overføringer endret slik at det også ble adgang til å overføre hel virksomhet. Dette gjaldt også overføring av hel virksomhet mellom norske filialer av utenlandske selskaper. Tidligere gjaldt bestemmelsen bare for overføring av eiendeler.

Regelverket er inntatt i skatteloven § 11-21 og Finansdepartementets skatteforskrift § 11-21-1 til § 11-21-11.

Det er nylig avgitt to tolkningsuttalelser knyttet til konserninterne overføringer av hel virksomhet.

Generelle skatteposisjoner

Den første uttalelsen gjelder spørsmålet om hvordan man skal håndtere generelle skatteposisjoner ved overføring av hel virksomhet fra filial av et utenlandsk selskap til filial av et annet utenlandsk selskap.

Om dette spørsmålet skriver Finansdepartementet i en  uttalelse datert 4. mai 2016 at generelle skatteposisjoner knyttet til virksomheten skal videreføres uendret i mottakerselskapet ved overføring av hel virksomhet. Departementet vil vurdere om det er behov for å endre forskriften slik at dette kommer bedre fram.

Dersom virksomheten har negativ verdi

Dersom virksomheten som skal overføres har negativ verdi på overføringstidspunktet kan ikke virksomheten overføres etter reglene i konsernforskriften, skriver Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse avgitt 29. august 2016.

Retten til å benytte reglene om konserninterne overføringer forutsetter at realisasjonen ville medført en gevinst og gjelder ikke i tapstilfeller, skriver direktoratet.