Kontinuerlig kortidsutleie av to leiligheter via Airbnb er virksomhet

I en bindende forhåndsuttalelse konkluderte Skattedirektoratet med at to leiligheter planlagt innkjøpt til kontinuerlig korttidsutleie via Airbnb var skattemessig virksomhet.

Publisert:

Det skal følgelig også beregnes personinntekt.

Saksforholdet

Skattyter planlegger å anskaffe to leiligheter i størrelsesorden 50-70 kvadratmeter, med anskaffelseskostnad på ca. 2,5 millioner kroner. Skattyter planlegger å leie ut begge leilighetene via Airbnb, hvor leilighetene vil være tilgjengelige for dags-, ukes- og månedsleie. Skattyter skal ikke benytte leilighetene selv.

Sammenlignet med ordinær utleie vil det være en del merarbeid knyttet til vedlikehold av markedsføringsmateriell, kundekontakt, renhold og vaktmestertjenester. Skattyter tar sikte på å inngå avtale med underentreprenør for bl.a. fjerning av søppel, enkel vasking/rengjøring og skifting/vasking av sengetøy mellom leieoppholdene.

Skattyter skal selv stå for overlevering av nøkler til gjester, og være kontaktperson under oppholdet. Dette innebærer at skattyter vil bistå dersom det er noe galt med leilighetene (internett, tv mm.) eller noe må skiftes (lyspærer ol.).

Skattedirektoratets vurdering

Det fremgår av Lignings-ABC at utleie normalt vil anses som virksomhet dersom utleiearealet til forretningsformål er mer enn ca 500 kvm og bolig- og fritidsformål er fem enheter eller mer.

Det fremgår videre at også utleie i mindre omfang kan være virksomhet når skattyter har et høyt aktivitetsnivå, f.eks. i forbindelse med intensiv korttidsutleie, tilsyn og vask av lokalene eller lignende. Særlig ved korttidsutleie til fritidsformål vil aktivitetsnivået ofte være høyt. Skattyter skal identifiseres med aktivitet uført av innleide kontraktører ved vurderingen av om det foreligger en virksomhet.

Etter en samlet vurdering finner Skattedirektoratet det klart at skattyters utleieaktivitet oppfyller kravene til å utgjøre en virksomhet. Dette innebærer samtidig at virksomheten vil anses utøvd i et enkeltpersonforetak og at det skal beregnes personinntekt etter skatteloven § 12-10.

Avgiftsmessig vurdering

I en veiledende forhåndsuttalelse konkluderte Skattedirektoratet med at utleien normal vil være merverdiavgiftspliktig som utleie «ferieleiligheter».