Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling - avgiftsplikt

Finansdepartementet har uttalt seg om avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

Publisert:

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling ble avgiftspliktig 1. januar 2021. Bestemmelsen får kun anvendelse på behandlinger som er «kosmetiske». 

Bestemmelsen er ment å ramme unødvendige kosmetiske inngrep og er avgrenset mot behandling som er medisinsk begrunnet, og som ikke er helt eller delvis finansiert av det offentlige. Hva som nærmere ligger i kravene til medisinsk begrunnelse og finansiert av det offentlige har Finansdepartementet nå uttalt seg om. 

Oppsummert uttaler Finansdepartementet:

"Departementet viser til at tilfeller hvor det foreligger sykdom, skade eller misdannelse (utenfor normaltilstand) og inngrepet eller behandlingen som endrer utseende er nødvendig ut fra en medisinskfaglig vurdering (helsehjelp), fortsatt er omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-2 første ledd.

På den annen side vil tilfeller hvor inngrepet eller behandlingen endrer utseende og det ikke foreligger sykdom, skade eller medfødt misdannelse (utenfor normaltilstand) være avgiftspliktig. Det samme gjelder når det er uavklart eller usikkert om inngrepet eller behandlingen har en medisinskfaglig begrunnelse. I sistnevnte tilfeller kan kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling likevel være unntatt etter § 3-2 annet ledd dersom behandlingen er finansiert helt eller delvis av det offentlige. Den offentlige helse- og omsorgtjenesten vil da ha tatt stilling til om inngrepet er medisinsk begrunnet."