Kun små skatteendringer i Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen la frem Revidert nasjonalbudsjett for 2023 den 11. mai. Det foreslås kun mindre endringer i enkelte skatteregler.

Publisert:

Det er ingen omtale av forslag fremmet av skatteutvalget i NOU 2022:20 – Et helhetlig skattesystem i Revidert nasjonalbudsjett. I forkant av fremleggelsen har imidlertid både næringsminister Vestre og finansminister Vedum uttalt at det ikke vil komme store nye skattegrep i denne stortingsperioden.

Nye regler for beskatning av privat konsum i selskaper, den såkalte «monsterskatten», må imidlertid påregnes i statsbudsjettet for 2024. Det kan heller ikke utelukkes at det kan komme innstramminger i utflyttingsskatten.

Av forslagene til endringer i skattereglene i Revidert nasjonalbudsjett kan nevnes:  

Utsatt iverksettelse for grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

Det var opprinnelig lagt opp til at grunnrenteskatten skulle få virkning fra 2023. Det legges nå opp til at forslaget legges fram for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2023, med virkning fra inntektsåret 2024.

Den vedtatte økningen av produksjonsavgiften for vindkraft til 2 øre per kWh fra 1. januar 2023 påvirkes ikke av utsettelsen for grunnrenteskatten.

Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Kost for pendlere og langtransportsjåfører

Den skattefrie satsen ved overnatting på hybel uten kokemuligheter eller på pensjonat eller brakke, øker fra kr 177 til kr 250 per døgn.

Satsen for langtransportsjåfører øker fra kr 300 til kr 350 pr. døgn.

Endringen skjer med virkning fra 1. september 2023.

Se pressemelding fra Finansdepartementet.            

Skattelettelse for pensjonister

Regjeringen foreslår at innslagspunktet for nedtrapping av pensjonsskattefradraget i trinn 1 økes fra 219 950 til 246 800 kroner. Innslagspunktet i trinn 2 øker fra 331 750 til 373 650 kroner. Endringen har virkning fra inntektsåret 2023.

Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Andre forslag:

Regjeringen foreslår å redusere produktavgiften i fiskerinæringa fra 2,0 til 1,9 pst. fra 1. juli 2023.

Regjeringen vil videreføre unntaket fra prioriteten for skatt- og avgiftskrav under rekonstruksjon etter midlertidig lov om rekonstruksjon til 1. juli 2025.

Regjeringen tar sikte på å sette i verk fritaket for elavgift for egenprodusert fornybar kraft fra 1. oktober. Grensen foreslås økt fra 500 kWh til 1 000 kW per eiendom.