Kvartalsrapportering oppheves

Den lovpålagte plikten til kvartalsvis rapportering bortfaller for børsnoterte selskaper.

Publisert: Regnskap

Finansdepartementet har opphevet kravet om kvartalsrapportering i verdipapirforskriften § 5-5 for børsnoterte selskap. Endringen trer ikraft 1. januar 2017 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2017 og senere.

Endringen er i samsvar med forslaget i NOU 2016: 2 Endringer i verdipapirhandelloven – flagging og periodisk rapportering - Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet.

Revisorforeningen uttalte i sitt høringssvar at norske børsnoterte foretak ikke bør ha strengere krav enn børsnoterte foretak ellers i Europa, og at Oslo Børs derfor ikke bør stille krav til kvartalsrapportering. Det bør være frivillig – opp til de noterte foretakene og deres interessenter – om det avlegges kvartalsrapporter eller ikke.

Aksjeutstederreglene på Oslo Børs og Oslo Axess er endret tilsvarende, jf. Børssirkulære 4/2016. Se ytterligere omtale i sirkulæret. Endringene får virkning fra regnskapsåret 2017.

Kvartalsrapportering er fortsatt anbefalt

Det vil inntas en anbefaling i Oslo Børs sin IR-anbefaling, der aksjeutstedere oppfordres til å publisere kvartalsrapporter i henhold til IAS 34 for første og tredje kvartal i tillegg til halvårs- og årsrapporter innen to måneder etter regnskapsperiodens utgang. Slik sett oppfordrer børsen utstedere til å ta stilling til om de skal rapportere kvartalsvis og eventuelt gi en velbegrunnet forklaring på hvorfor dette ikke anses som nødvendig.

Finansinstitusjoner

Reglene om kvartalsrapportering for finansinstitusjoner er ikke endret.