Lav momssats - FIN foreslår 20. mars som virkningstidspunkt

Finansdepartementet foreslår at satsreduksjonen skal gjelde fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020.

Publisert:

Et enstemmig Storting vedtok en reduksjon i lav momssats fra 12 % til 8 %. Reduksjonen skulle gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.  Finansdepartementet foreslår at satsreduksjonen skal gjelde fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020

Finansdepartementet begrunner dette med at de antar at et slikt tilskudd fra staten utgjør statsstøtte som krever notifisering, og som ikke kan iverksettes før EFTAs overvåkingsorgan (ESA) eventuelt har godkjent støtten.

Finansdepartementet skriver videre "Tatt i betraktning at differansen mellom merverdiavgift som i salgsdokument er oppgitt med 12 pst. og redusert sats på 8 pst., enten må korrigeres overfor kjøper eller innbetales til staten eller legges inn i en tid- og ressurskrevende støtteordning, er det vanskelig å se at det vil være til hjelp for selgerne å gi satsreduksjonen tilbakevirkende kraft."