Lemper på oppgaveplikten for konsern

På bakgrunn av korona-pandemien har Skattedirektoratet lempet noe på oppgaveplikten for konsern.

Publisert:

Februar 2021: Lempingen av oppgaveplikten gjelder også ved levering av skattepapirer for inntektsåret 2020.

Alle selskap mv. i konsern skal ifølge rettledningen fylle ut og levere skjema RF-1315 - Begrensning av rentefradrag.  Dette gjelder også selskaper i konsern som er unntatt fra rentebegrensning fordi netto rentekostnader ligger under terskelbeløpene (kr 25 mill. og kr 5 mill.).

Videre skal tilleggsskjema RF-1509 - Unntak for rentebegrensning leveres av selskap mv. i konsern som anvender unntaksregelen i skatteloven § 6-41 åttende ledd for å unngå rentebegrensing.

Pga. den ekstraordinære situasjonen som har oppstått som følge av korona-pandemien har Skattedirektoratet åpnet for visse lempinger for inntektsåret 2019.

Unntak når netto rentekostnader ikke overstiger terskelbeløpene

Selskap mv. som inngår i norsk del av konsern kan unnlate å levere RF-1315 hvis alle vilkårene nedenfor er oppfylt:

  • Det øverste foretaket i norsk del av konsernet (ved flere «grener» inn i Norge, ett av de øverste foretakene) har levert RF-1315 og fylt ut del A inkludert oversikten i post 24 over hvilke enheter som inngår i norsk del av konsernet. Sum netto rentekostnader for norsk del av konsernet skal vises, samt netto rentekostnader for hvert av selskapene.
  • Selskapets netto rentekostander som inngår i tabellen i post 24 er kr 5 000 000 eller lavere. 
  • Selskapet opplyser i vedlegg navn og organisasjonsnummer på foretaket som har levert RF-1315 med de ovennevnte opplysningene.
  • Selskapet ikke har fremførte renter fra tidligere år.

Forenklet oppgaveplikt for RF-1509 når unntaksregelen benyttes på nasjonalt nivå

Oppgaveplikten er forenklet for selskap som anvender unntaksregelen på nasjonalt nivå: 

  • Det øverste foretaket i norsk del av konsernet (ved flere "grener" inn i Norge, ett av de øverste foretakene) må levere komplett utfylt RF-1509. Dette skjemaet må signeres av selskapet og revisor.
  • De øvrige selskapene må også levere RF-1509 signert av selskapet og revisor, opplyse at selskapet anvender unntaksregelen, men ellers bare å gi opplysninger om hvilket selskap som har fylt ut fullstendig RF-1509 samt legge ved kopi av dette skjemaet.

Dersom unntaksregelen anvendes på selskapsnivå, jf. skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav a nr. 1, må hele skjemaet fylles ut og signeres av selskapet og revisor.