Lempning av skatt på tilfeldig spillegevinster

Skattedirektoratet legger til grunn at det kan gis lempning av skatt på tilfeldige gevinster slik at man bare betaler skatt av nettogevinsten i løpet av året.

Publisert:

En forutsetning for lempning er at skattyter sørger for at saken er godt opplyst og dokumentert. Skattekontoret kan sette som forutsetning at skattyter gir kontoret innsyn i spillhistorikken på kontoene skattyter har hos spilltilbyderne.

Skatteplikt for tilfeldige gevinster

Etter skatteloven § 5-50 (1) regnes tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende som skattepliktig inntekt når verdien overstiger 10.000 kroner. Beløpsgrensen gjelder for den enkelte gevinst og ikke for samlet netto gevinst gjennom året. Ved gevinstberegningen er innsatsen/kostnaden til den konkrete skattepliktige gevinsten fradragsberettiget, ikke samlet innsats for alle spillene. Beløpsgrensen gjelder gevinstens størrelse før fradrag for innsatsen.

Regelen gjelder bl.a. gevinster ved oddsinntekter/sportsbetting, pokergevinster og gevinst ved handel med binære opsjoner.

Lemping av skatt

Regelen kan gi urimelige utslag. Det er i strid med skatteevneprinsippet, og medfører at skatteloven § 5-50 har en utilsiktet virkning. Skattedirektoratet uttaler derfor at ligningsloven § 9-12 kan gi grunnlag for lempning av skatt av gevinster etter skatteloven § 5-50 etter en konkret vurdering. Forutsetningen for lempning er at saken er godt opplyst og dokumentert.

Skattekontoret kan sette som forutsetning for lempning av gevinstene at skattyter gir skattekontoret fullmakt til å innhente dokumentasjon, eller at skattyter gir skattekontoret innsyn i spillhistorikken på kontoene skattyter har hos spilltilbyderne.

Ved den konkrete lempningen skal nettoinntekten beregnes slik at samtlige tilfeldige gevinster etter skatteloven § 5-50 tas med, også gevinster på inntil kroner 10 000. Det gis fradrag for kostnader i form av innsats, også for de spillene som ikke har gitt gevinst.

Skattedirektoratet opplyser for øvrig at de arbeider med et forslag til endring av skatteloven § 5-50.