Lignings-ABC har endret navn til Skatte-ABC

Navneskiftet har sammenheng med at den nye skatteforvaltningsloven innfører en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt som ikke bruker begrepet «ligning».

Publisert: Skatt

Av den grunn har Skattedirektoratet samlet omtalen av skatteforvaltningsreglene i en egen håndbok, Skatteforvaltningshåndboken. Denne utgis kun elektronisk på skatteetaten.no. I Skatte-ABC omtales skatteforvaltningsreglene bare i den grad disse har betydning for å gi et helhetlig bilde av den emnebaserte fremstillingen av de materielle reglene.

Skatte-ABC 2016/17 beskriver de materielle reglene for formues- og inntektsskatt som gjelder for inntektsåret 2016 samt endringer i de materielle reglene som gjelder fra og med inntektsåret 2017. Skatte-ABC 2016/17 skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 25. november 2016.