Lønnsstøtteordningen - tilskudd for å unngå permitteringer

Lønnsstøtteordningen gjelder for foretak som har fall i omsetningen på grunn av smitteverntiltakene. Formålet med ordningen er å unngå å permittere ansatte. 01.03: Finansdepartementet foreslår at søknadsportalen for januar og februar åpner 18. mars og at siste frist for å søke settes til 25. april 2022.

Publisert:

Tilskuddsmåneder og frister

Lønnsstøtteordningen gjelder for månedene desember 2021 og januar og februar 2022.

 • Søknadsportalen åpnet 10. februar for søknader for desember.
 • For januar og februar 2022 har Finansdepartementet fremmet forslag om å fremskynde tidligste tidspunkt for å søke fra 10. april til 18. mars 2022. Forslaget er sendt på høring med frist 15. mars 2022.
 • Finansdepartementet har videre foreslått at siste frist for søknad fremskyndes fra 10. mai til 25. april 2022 for alle perioder. 

Støttenivå og avkorting

Foretaket må ha hatt et omsetningsfall i tilskuddsmånedene på minst 20 % for å ha rett på lønnsstøtte. Ved 100 % omsetningsfall gis det lønnsstøtte på 40 000 kroner per ansatt i tilskuddsmåneden, begrenset til 80 % av den ansattes bruttolønn. Ved omsetningsfall under 100 % avtar støttebeløpet gradvis ned til 4 000 kroner i måned per ansatt ved 20 % omsetningsfall. Det var opprinnelig foreslått å trappe opp kravet til omsetningsfall til 30 % og trappe ned det maksimale støttebeløpet til 35 000 kroner for februar. Dette ble ikke vedtatt.

 • Beregning av omsetningsfallet: Omsetningen i tilskuddsmåneden sammenlignes enten med omsetningen i tilsvarende måned to år tidligere eller med gjennomsnittlig omsetning i oktober og november 2021. Nyetablerte foretak benytter oktober og november 2021 som referanseperiode.
 • Bedrifter kan få maksimalt 47 millioner kroner i støtte per måned for desember og januar, og maks 40 millioner kroner for februar. Grensen gjelder også for konsern. For konsern gjelder beløpsgrensene på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet som søker om tilskudd.
 • Støtten kan ikke overstige bedriftens omsetningsfall målt i kroner.
 • Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte dersom de mottar støtte fra andre covid-19-ordninger som direkte eller indirekte skal dekke de samme kostnadene for de samme periodene (f.eks ordninger under kultur eller samferdsel). Bedrifter kan fortsatt motta støtte til andre kostnader i tilskuddsperioden, f.eks. faste kostnader gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

Enten lønnsstøtte eller permittering - alle eller ingen

Bedriftene må selv velge om de ønsker å benytte seg av permittering eller lønnsstøtte. De ansatte må ha vært i aktivt arbeid i hele tilskuddsmåneden. 

For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember.

Konsern som søker konsolidert kan ikke permittere noen ansatte i konsernet.

De ansatte skal kunne avvikle ferie som planlagt og forutsatt i støtteperioden, men arbeidsgiver skal ikke i støtteperioden kunne pålegge ansatte å ta ut ferie.

Ansatte som dekkes

Ordningen gjelder for ansatte (heltid og deltid) som bedriften har en fast lønnsforpliktelse til (både faste ansatte og midlertidige ansatte på tidsavgrensede kontrakter). Det gis støtte for ansatte som er registrert i NAVs AA-register per 30. november 2021. For deltidsansatte avkortes støtten med stillingsprosent.

Ordningen gjelder for bedriftene som er hardest rammet av smitteverntiltakene

Muligheten til å søke om lønnsstøtte gjelder for foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende. Foretaket må etter loven § 5 (2) kunne sannsynliggjøre at omsetningsfallet for en vesentlig del skyldes nasjonale begrensninger på sitt forretningsområde. I veiledningen er dette presisert til at minst 30 % av foretakets omsetningsfall må være en følge av de nasjonale begrensningene (merk at dette er noe annet enn kravet om minst 20 % omsetningsfall).

Følgende begrensninger i covid-19 forskriften omfattes:

 • Antallsbegrensninger for idrettsarrangementer, kulturarrangementer, faglige sammenkomster (seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter), private sammenkomster i leide eller lånte lokaler, mv. - § 13a
 • Skjenkeforbud for serveringssteder - § 14 tredje ledd
 • Krav om at serveringssteder som har skjenkebevilling skal sørge for sitteplasser til alle gjester og ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 20 personer innendørs og 50 personer utendørs - § 14 annet ledd bokstav b og c  
 • Stenging av fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende - § 14d første ledd
 • Begrensninger i aktiviteten til treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende - § 14d annet ledd
 • Påbud om hjemmekontor - § 15

Finansdepartementet har angitt følgende eksempler på virksomhet som kan være berørt av de nevnte smitteverntiltakene:

 • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek, nattklubb og lignende.
 • Teater, kino mv.
 • Treningssentre
 • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.
 • Butikker, kantiner, vaskerier, trykkerier m.v. hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. de nevnte kravene i covid-19-forskriften
 • Passasjerferger, persontransport, busselskaper, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper
 • Tjenester tilknyttet utelivet (vektertjenester, transport mv.)
 • Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer

Foretak hvis omsetningsnedgang skyldes manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen.

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

På samme måte som i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, må søknadene være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører før den kan sendes inn. Det er fastsatt nærmere krav til bekreftelsene i lønnsstøtteforskriften § 4-5:

(1) Revisor eller autorisert regnskapsfører skal på grunnlag av fastsatte kontrollhandlinger bekrefte innholdet i søknaden. Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte at de ikke har kjennskap til at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i søknaden, herunder uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan medføre at foretaket mottar uberettiget støtte.

(2) Revisor eller autorisert regnskapsfører skal på grunnlag av fastsatte kontrollhandlinger bekrefte at opplysningene om omsetningsfallets omfang som er gitt i søknaden, er riktige, jf. lov om lønnsstøtte § 5 første ledd.

(3) Revisor eller autorisert regnskapsfører skal på grunnlag av fastsatte kontrollhandlinger bekrefte blant annet følgende opplysninger i søknaden:

a. summen av opptjent bruttolønn i støttemåneden tillagt arbeidsgiveravgift, fratrukket estimert opptjent bruttolønn som skal dekkes av refusjoner eller tilskudd fra NAV tillagt arbeidsgiveravgift per ansatt, jf. lov om lønnsstøtte § 7 første ledd bokstav c.

b. at støtteberettiget lønn samsvarer med den ansattes ordinære avlønning per timeverk/årsverk, jf. § 3-3 annet ledd.

c. at grunnlaget for beregnet stillingsprosent, jf. lov om lønnsstøtte § 7 første ledd bokstav b, er korrekt.

d. at grunnlaget for arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2, tillagt arbeidsgiveravgift, jf. lov om lønnsstøtte § 7 annet ledd bokstav a, er korrekt for både støttemåneden og referanseperioden.

e. at opplysningene om konsernforhold, jf. § 3-4 første ledd er korrekte.

(4) Revisor eller autorisert regnskapsfører skal på grunnlag av fastsatte kontrollhandlinger bekrefte at blant annet følgende vilkår for å motta støtte er oppfylt:

a. at minst én ansatt i foretaket har fått utbetalt lønn for hver av månedene september, oktober og november 2021, jf. lov om lønnsstøtte § 5 tredje ledd.

b. skatteplikt til Norge, jf. lov om lønnsstøtte § 5 syvende ledd.

c. at søker har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember 2021, jf. lov om lønnsstøtte § 5 fjerde ledd.

(5) Bekreftelse skal gis elektronisk i den formen Skattedirektoratet bestemmer, før søknad sendes inn.

(6) Ved endringer i opplysninger gitt i søknaden, må søker på forespørsel fremlegge bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører om at de nye opplysningene er riktige.

(7) Skattedirektoratet fastsetter og offentliggjør krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse etter første til femte ledd.

Det gis ikke dekning for kostnadene til bekreftelser i denne ordningen. Det er skuffende. Vi har sagt klart fra til myndighetene at det burde gis dekning for kostnader til bekreftelser.

Forvaltning mv.

 • Skatteetaten skal forvalte ordningen.
 • Ordningen skal være søknadsbasert, og det legges opp til at saksbehandlingen skal kunne være automatisert.
 • Det vil være full åpenhet om hvem som får støtte.
 • Søknaden må være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører ved innsendelse.
 • Ordningen ble godkjent av ESA 27. januar 2022.

Pilknapp