Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren

Regjeringen har lagt frem forslag om en ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Lovforslaget gjennomfører EU-forordninger om en taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet og offentliggjøringskrav. Loven gir nye krav til store selskapers rapportering og er ikke begrenset til finansnæringen.

Publisert:

Taksonomiforordning stiller krav om at de som tilbyr investeringsprodukter, må opplyse om hvor stor del av underliggende investeringer som er bærekraftige etter taksonomien når produktet markedsføres som grønt eller bærekraftig.

Enkelte store foretak skal etter taksonomiforordningen inkludere informasjon i sin selskapsrapportering om hvilken tilknytning virksomheten har til bære­kraftige økonomiske aktiviteter. Det følger av regnskapsdirektivet at denne plikten som et minimum gjelder banker, forsikringsforetak og noterte foretak som har over 500 ansatte. Denne definisjon av store foretak vil også gjelde av regjeringens lovforslag og er begrensende sammenlignet med regnskapslovens definisjon i § 1-5.

Den nye rapporteringsplikten bør på sikt gjelde flere foretak. Europakommisjonen la i april i år frem et direktivforslag (CSRD) som utvider rapporteringsplikten til å gjelde alle foretak med over 250 ansatte og alle børsnoterte foretak (med unntak av mikroforetak). Endringene i CSRD er foreslått å gjelde fra 2023 i EU. Regjeringen mener at det bør gjøres en helhetlig vurdering av hvilke norske foretak som bør underlegges de nye rapporteringspliktene om bærekraft, når det er klart hvordan rammene i EU/EØS-reglene blir seende ut.

Taksonomiforordningen artikkel 8 nr. 1 innebærer at foretak som plikter å offentliggjøre en ikke-finansiell redegjørelse etter regnskapsloven § 3-3 c, skal inkludere ytterligere informasjon i redegjørelsen. Forslaget til CSDR vil utvide vesentlig hvem som får rapporteringplikter. Europakommisjonen har på høring et forslag til utfyllende regler om innholdet og presentasjonen av opplysningene som skal offentliggjøres etter artikkel 8. 

Offentliggjøringsforordningen pålegger foretak i finansiell sektor som har porteføljeforvaltning som del av sin virksomhet (finansmarkedsdeltagere), og finansrådgivere å opplyse om hvordan hensynet til bærekraftsrisiko er integrert i risikovurderinger og investeringsrådgivning. Foretakene og rådgiverne skal også opplyse om eventuelle negative bærekraftsvirkninger av investeringsbeslutningene.