Lov om bærekraftsrapportering trenger bedre utredning

Forslaget til ny lov om opplysninger om bærekraft er ikke godt nok utredet og møter ikke behovene for å styrke bærekraftsrapporteringen.

Publisert:

Finansdepartementet sendte før jul ut et forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft. Den nye loven skal gjennomføre to forordningene fra EU som styrker bærekraftsrapportering og -informasjonsdeling, spesielt i finansnæringen.

Revisorforeningen er positive til at myndighetene følger utviklingen i EU og styrker bærekraftsrapporteringen i næringslivet. Men forslaget til ny lov er ikke egnet til å gjennomføre intensjonen i forordningene og er ikke dekkende for behovet for bærekraftsrapportering.

Med økende oppmerksomhet rundt bærekraft og viktigheten av offentliggjøring av bærekraftinformasjon og rapportering av ikke-finansiell informasjon, fremstår lovforslaget som upresist, mangelfullt og lite ambisiøst. Når man foreslår en ny lov om opplysninger om bærekraft så må næringsliv, kunder, bransjeorganisasjoner og andre interessenter kunne forvente en mer omfattende og helhetlig tilnærming til bærekraftsrapportering.

Revisorforeningen mener at Finansdepartementet bør utrede behovet for rapportering av bærekraft på mer generelt grunnlag. Da kan Norge igjen få en ledende rolle på dette området, slik som vi hadde etter Brundtland-kommisjonens rapport i 1987. Norge bør følge eksempelet fra EU og ta bærekraftsrapportering i næringslivet og finansnæringen på alvor. Dette krever et grundigere forarbeid for å sikre en effektiv og god implementering hos brukerne.