Lovfester omgåelsesnorm for mva

Finanskomiteen innstiller på at lovfesting av omgåelsesnorm skal gjelde for merverdiavgift.

Publisert:

Finanskomiteen har behandlet forslag til lovfesting av omgåelsesnorm som ble fremmet i Prop 98 1 (2018-2019). Det er foreslått at omgåelsesregelen skal få tilsvarende anvendelse for merverdiavgift gjennom en henvisningsbestemmelse i merverdiavgiftsloven (ny § 12-1 i merverdiavgiftsloven). Finanskomiteen slutter seg til dette.

Finanskomiteen har gitt følgende merknader knyttet til merverdiavgiftsloven:

Komiteen viser til de mange innspillene om å lovfeste en omgåelsesregel også med virkning for merverdiavgift, jf. proposisjonens forslag til ny § 12-1 i merverdiavgiftsloven.

Departementet legger i proposisjonen opp til at en lovfesting ikke skal medføre noen endret rettsanvendelse eller hindre rettsutviklingen knyttet til merverdiavgiftsrettens øvrige deler, og at utgangspunktet for å løse slike spørsmål fortsatt skal være en tolkning av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven. Likevel antar departementet at det også på dette rettsområdet kan oppstå uakseptable tilpasninger som ikke kan motvirkes ved formålsorientert tolkning. Komiteen slutter seg til dette, og at det derfor bør lovfestes en omgåelsesregel for merverdiavgift.

Komiteen mener det gir mer forutsigbarhet for skattyterne at omgåelsesregelen for merverdiavgiften lovfestes. Tidligere var det noe usikkerhet om omgåelsesregelens eksistens for merverdiavgift, og det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til det nærmere innholdet i normen. Lovfesting av regelen vil dermed klargjøre vilkårene for og virkningene av omgåelse for merverdiavgift.

Komiteen viser til Finansdepartementets brev til finanskomiteen 24. juni 2019, hvor det stadfestes at departementets syn er at loven skal fortolkes i lys av merverdiavgiftens systematikk og bærende hensyn, og at det fortsatt skal være betydelig rom for formålsorientert lovtolkning på dette området. Selv om regelen i skatteloven og merverdiavgiftsloven benytter felles lovtekst, vil det materielle innholdet i omgåelsesregelen på de to rettsområdene ikke nødvendigvis være identisk i alle sammenhenger, men tilpasset den enkelte skattarts behov og systematikk. Dette slutter komiteen seg til.

Komiteen finner derfor ingen grunn til at det bør nedfelles et generelt prinsipp om at om at terskelen for bruk av omgåelse på de to områdene skal være lik eller ha bestemte avvik. Likevel mener komiteen det er riktig at praktiseringen av omgåelse på de to områdene i utgangspunktet følger samme systematikk, som kan gi grunnlag for felles rettsutvikling der det er grunnlag for det.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Senterpartiet, viser til at lovforslaget i struktur og innhold har likhetstrekk med den ulovfestede omgåelsesregelen i EU, slik den kommer til uttrykk i blant annet Halifax-dommen (C-255/02). Norge er ikke bundet av merverdiavgiftsreglene i EU, men rettspraksisen fra EU-domstolen illustrerer likevel at det er behov for den foreslåtte omgåelsesregelen.