Foreslår lovfesting av konsernbidrag over landegrensene

Finansdepartementet foreslår å utvide konsernbidragsreglene til også å gjelde dekning av endelig tap i et utenlandsk datterselskap som er hjemmehørende i en EØS-stat.

Publisert:

Forslaget er i stor grad en lovfesting av rettstilstanden etter EFTA-domstolens avgjørelse i Yara-saken (dom av 17. september 2017).

Etter dagens regler gjelder konsernbidragsreglene som hovedregel bare for overføringer mellom norske selskap. I tråd med EFTA-domstolens uttalelse har Høyesterett i en dom avsagt 28. januar 2019 (Yara-dommen), lagt til grunn at det må innfortolkes et unntak i begrensningen til norske selskap i tilfeller der det foreligger et endelig tap i et utenlandsk datterselskap.

Finansdepartementet har nå sendt på høring et forslag om å innføre en slik unntaksbestemmelse i skatteloven.

Ikke lenger enn det som er nødvendig

For å beskytte det norske skattefundamentet opprettholdes det generelle utgangspunktet om at konsernbidragsreglene bare skal gjelde mellom norske selskap. Forslaget skal ikke gi større rett til fradrag enn det som gjelder for konsernbidrag mellom norske selskap eller det som følger av EU/EØS-domstolenes praksis.

Forslaget går ut på at konsernbidragsreglene utvides til å omfatte konsernbidrag til utenlandsk datterselskap i tilfeller der det foreligger et endelig tap. Regelen begrenses til endelig tap i datterselskap som er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land.

Tap kan anses som endelig dersom det senest ved utgangen av året for det endelige tapet er igangsatt en prosess for å avvikle datterselskapet, og datterselskapet likvideres i løpet av dette året.

De nye reglene foreslås tatt inn i ny § 10-5 i skatteloven.

Høringsfristen er 13. november 2019.