Lovfesting av omgåelsesregelen

Regjeringen har lagt frem forslag til lovfesting av den generelle omgåelsesregelen i skatteretten.

Publisert:

Departementets lovforslag bygger på Zimmers utredning i NOU 2016:5, og følger opp mange av forslagene i utredningen. I høringsrunden ga mange uttrykk for at de ønsket en kortere og mer praktikabel lovtekst enn i utredningens forslag. Dette ønsket er fulgt opp i proposisjonen.

Det legges opp til at terskelen som utgangspunkt skal være den samme som etter den gjeldende ulovfestede omgåelsesnormen, men at det vil bli en viss forskjell på følgende tre områder:

  • Skattebesparelse i andre stater skal ikke lenger anses som forretningsmessige virkninger, men som utgangspunkt holdes utenfor ved vurderingen av en transaksjons forretningsmessige egenverdi.
  • Skattyters personlige subjektive motiv for transaksjonen skal ikke være avgjørende. I stedet legges det opp til en objektiv formålsvurdering basert på hva en tenkt rasjonell aktør ville hatt som formål med en slik transaksjon.
  • Det skal som utgangspunkt ikke tale i skattyters favør at en omgåelsesmulighet er nevnt i lovforarbeider uten at dette er fulgt opp med en særlig omgåelsesregel.

Skatteloven § 14-90

Dagens omgåelsesregel i skatteloven § 14-90 om bortfall eller oppgjør av generelle skatteposisjoner ved skattemotiverte transaksjoner foreslås videreført med visse justeringer for å klargjøre bestemmelsens innhold. Det foreslås også at bestemmelsen flyttes slik at den blir ny § 13-3.

Nærmere om den foreslåtte omgåelsesregelen

Anvendelse av omgåelsesnormen refererer seg først og fremst til rekarakterisering av rettsforhold slik at de gjenspeiler de underliggende økonomiske forhold. Departementets lovforslag bygger på en lignende toleddet struktur som i Høyesteretts gjeldende formulering av omgåelsesnormen. Det vil si at det først kommer et grunnvilkår om skatteformål, og deretter en totalvurdering av ulike momenter. Etter lovforslaget skal totalvurderingen blant annet skal skje på grunnlag av følgende momenter:

  • Forretningsmessig egenverdi og andre virkninger av disposisjonen enn skattefordeler i Norge eller i utlandet.
  • Skattefordelens størrelse og graden av skatteformål.
  • Om disposisjonen er en uhensiktsmessig vei frem til det økonomiske formål med disposisjonen.
  • Om samme resultat kunne vært oppnådd på en måte som ikke rammes av omgåelsesregelen.
  • De aktuelle skattereglenes rettstekniske utforming, herunder om en regel er skarpt avgrenset tidsmessig, kvantitativt eller på annen måte.
  • Om skatteregler er anvendt i strid med sitt formål eller grunnleggende skatterettslige hensyn.

Regulering og ikrafttredelse

Departementet foreslår at den lovfestede omgåelsesregelen tas inn i skatteloven som ny § 13-2. Bestemmelsen skal ha virkning for de samme skattene som er regulert i skatteloven, det vil si formues- og inntektsskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og tonnasjeskatt. Bestemmelsen får også anvendelse for trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og finansskatt.

I tillegg foreslår departementet at bestemmelsen skal få tilsvarende anvendelse for merverdiavgift ved en ny bestemmelse i merverdiavgiftsloven § 12-1 som gir skatteloven § 13-2 tilsvarende anvendelse for merverdiavgift.

Lovforslaget foreslås å tre i kraft fra 1. januar 2020.