Regjeringen vil straffe lønnstyveri og forby lønn i kontanter

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag lagt frem et lovforslag for Stortinget med tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Publisert:

Hovedforslagene som legges frem er:

  • Lønnstyveri gjøres straffbart: Ny bestemmelse i straffeloven skal gi grunnlag for straff av lønnstyveri, med en øvre strafferamme på 6 års fengsel. Det foreslås samtidig å høyne strafferammen for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven fra 3 til 5 år.
  • Lønn i kontanter forbys: Lønn og annen godtgjøring fra arbeidsgiver skal som den klare hovedregel utbetales via bank
  • Godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekkhotell: Forslaget innebærer en endring i arbeidsmiljøloven som skal gi hjemmel til å fastsette forskrifter om en offentlig godkjenningsordning for bilbransjen, nærmere bestemt virksomheter som tilbyr tjenester i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av motorvogn.

I proposisjonen foreslås det endringer i straffeloven, arbeidsmiljøloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og allmenngjøringsloven, som særlig skal bidra til forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet.

Samtidig har Justisdepartementet fremmet en lovproposisjon om endringer i forvaltningsloven som skal gi utvidet adgang til informasjonsdeling mellom offentlige etater. Endringene skal legge til rette for bedre samhandling mellom kontrolletater, gi tydeligere regler om informasjonsdeling enn i dag og gjøre visse unntak fra taushetsplikten. Dette har blant annet betydning for effektiv bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet i samarbeid mellom etater som Skatteetaten, NAV og Politiet.