Midlertidig lov om rekonstruksjon

Midlertidig lov om rekonstruksjon trådte i kraft 11. mai 2020 og vil gjelde ut året. Loven innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. 5.6: Høring om forenklede rekonstruksjonsforhandlinger i små foretak.

Publisert:

Det åpnes i dag svært få gjeldsforhandlinger fordi reglene er lite egnet til å gjennomføre en vellykket rekonstruksjon av virksomheten. Dette skyldes blant annet at gjeldsforhandling åpnes for sent.

Midlertidig lov 7. mai 2020 nr. 38 om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) kan erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling og tvangsakkord. Den nye loven gir regler om det som kalles rekonstruksjonsforhandlinger. Den nye terminologien skal understreke at det er tale om en nødvendig omlegging av virksomheten og måten den drives på, hvor en sanering av gjelden bare er en del av løsningen. Effektive rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale omstendigheter er lønnsomme, i større grad kan reddes og arbeidsplasser og verdier sikres.

Et viktig mål er å gi den utsatte bedriften flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det man har i dagens lov:

  • Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller.
  • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan.
  • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
  • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
  • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.
  • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

05.06: Forenklede rekonstruksjonsforhandlinger i små foretak

Justisdepartementet har gjennomført en høring om forenklede rekonstruksjonsforhandlinger i små foretak. Forslaget legger til rette for at forberedelse og gjennomføring av rekonstruksjonsforhandlinger i stor grad kan gjennomføres i en samlet prosess.

I vårt høringssvar tar Revisorforeningen til orde for at

  • det bør åpnes for at tingretten kan oppnevne en godkjent revisor som rådgiver og rekonstruktør. Etter forslaget må rettsoppnevnt rådgiver og rekonstruktør være advokat.
  • de forenklede reglene bør kunne anvendes av foretak helt opp mot grensene for små foretak i regnskapsloven (oppfyller to av tre av salgsinntekt under 70 mill kr, balansesum under 35 mill kr, færre enn 50 ansatte årsverk). Departementet vil i utgangspunktet bruke grensene for fravalg av revisjon (driftsinntekt under 6 mill kr, balansesum under 23 mill kr og færre enn 10 ansatte årsverk). 

Det tas sikte på permanente regler senere

Loven er midlertidig, og vil oppheves 1. januar 2022.

Et forslag til permanente regler om rekonstruksjonsforhandlinger var på høring høsten 2016, men har bl.a. på grunn av nye EU-regler ikke vært fulgt opp. Det har ifølge departementet vært begrenset tid til å gjøre inngående vurderinger av forslagene i høringen. Det er grunnen til at det i denne omgang er vedtatt en midlertidig lov. 

Justisdepartementet uttaler i lovproposisjonen at målet på sikt bør være å utrede permanente regler om rekonstruksjon, som bygger på og videreutvikler løsningene i den midlertidige loven.