Midlertidig lov om rekonstruksjon

Regjeringen foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling for å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Publisert:

Det åpnes i dag svært få gjeldsforhandlinger fordi reglene er lite egnet til å gjennomføre en vellykket rekonstruksjon av virksomheten. Dette skyldes blant annet at gjeldsforhandling åpnes for sent.

Regjeringen foreslår en midlertidig lov som vil erstatte konkurslovens regler på dette området. Den nye loven gir regler om det som kalles rekonstruksjonsforhandlinger. Formålet med en ny terminologi er å understreke at det er tale om en nødvendig omlegging av virksomheten og måten den drives på, hvor en sanering av gjelden bare er en del av løsningen.

Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av virusutbruddet. Effektive rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale omstendigheter er lønnsomme, i større grad kan reddes og arbeidsplasser og verdier sikres.

Forslaget var på høring høsten 2016, men har bl.a. på grunn av nye EU-regler ikke vært fulgt opp. Det har ifølge departementet vært begrenset tid til å gjøre inngående vurderinger av forslagene i høringen. Det foreslås derfor at reglene om rekonstruksjon tas inn i en egen, midlertidig lov som – så lenge den er i kraft – vil erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandlinger.

Et viktig mål er å gi den utsatte bedriften flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det man har i dagens lov:

  • Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller.
  • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan.
  • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
  • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
  • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.
  • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.