Midlertidig lov om unntak fra andre lover

Regjeringen har lagt frem forslag til midlertidig lov som gjør det enklere å endre dagens frister for avleggelse av årsregnskap og innsending av skattemeldingen.

Publisert:

For å sikre at det kan gjennomføres forsvarlige og effektive tiltak som anses nødvendige for å begrense forstyrrelsen av normale samfunnsfunksjoner, og for å avhjelpe negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig, foreslås det en midlertidig lov med en hjemmel for Kongen til å fastsette forskrifter.

I proposisjonens kap 3.7 uttales det: "Et gjennomgangstema i lovgivningen er frister for å avholde årsmøter, generalforsamlinger og lignende og for å sende inn regnskap. Videre legger lovgivningen gjerne opp til at saksbehandlingen skjer i fysiske møter, og til at undertegning av protokoller og annet skal skje skriftlig. Slike krav og saksbehandlingsregler er ikke nødvendigvis forenlige med behovene i den foreliggende situasjonen, og det kan være aktuelt med for eksempel fristutsettelser og økt bruk av fjernmøteteknologi. Hensynet til å opprettholde effektiv drift i samfunnskritiske virksomheter kan dessuten tilsi midlertidige forenklinger i sammenslutningenes kompetansebestemmelser. Lover det kan være aktuelt å gjøre denne typen unntak fra, er blant andre selskapsloven og aksjeselskapslovene, finansforetaksloven, revisorloven, regnskapsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova, statsforetaksloven og helseforetaksloven samt partiloven (lovens kapittel 4 om støtte fra andre, regnskap, bokføring og innberetning)."

Dette åpner for at det raskt kan fastsettes forskrifter som endrer fristene for å levere skattemeldingen, utarbeidelse og innsending av årsregnskap, og avholdelse av generalforsamling. Slike forskrifter kan også gis for flere andre områder.

Revisorforeningen har nær kontakt med Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet for raskt å få på plass slike endringer. Før forskrifter kan fastsettes, må forslagene i proposisjonen vedtas. Det er opplyst at det er sikret politisk flertall for lovvedtaket.