Momskompensasjon frivillige organisasjoner

Fra 1.1.2019 er det innført ny forskrift for momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. I forskriften er det blant annet gjort endringer i kravene til revisjon og revisorrapport.

Publisert:

Kulturdepartementet har utgitt informasjon om den nye forskriften. Formålet med endringene har vært å gjøre ordningen mer treffsikker og bidra til forenklinger. Det er foretatt en justering i beregningsmodellen i forenklet modell som vil komme små organisasjoner til gode. 

Øvrige sentrale endringer er:

  • Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle mottakere, inklusive underledd og aksjeselskap.
  • Redusert minstegrense fra 200 000 kroner til 100 000 kroner i driftskostnader som kommer innenfor ordningen i forenklet modell.
  • Redusert minstegrense fra 14 000 kroner til 7 000 kroner i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader i dokumentert modell.
  • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av registrert eller statsautorisert revisor.
  • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader før det er krav om å gjøre fradrag etter § 7 (gjelder forenklet modell).
  • Krav om revisorrapport på den samlede søknaden fra sentralledd og enkeltstående som søker på vegne av aksjeselskap faller bort dersom disse samlet sett har driftskostnader under 5 mill. kroner.
  • Krav om egenerklæringsskjema som dokumenterer frivillig innsats for aksjeselskaper.

Søknadsfristen er 1. september, og registrering i frivillighetsregisteret må være på plass i god tid før dette.