Momskompensasjon og sosiale boliger

Den som søker momskompensasjon for utleie av boliger må dokumentere kravet med kommunale vedtak om innvilgelse av omsorgstjenester eller dokumenter med tilsvarende presisjonsnivå.

Publisert: Avgift Revisjon Bokføring

Ved utleie av bolig gis det momskompensasjon i den grad boligen inngår i et heldøgns, lovpålagt omsorgstilbud fra kommunen. Den som søker momskompensasjon må dokumentere at boligen inngår i et slikt tilbud.

Borgating Lagmannsrett har i en dom kommet til at kravet må dokumenteres med de enkelte kommunale vedtakene som viser på hvilket grunnlag boligen er tildelt. En generell bekreftelse fra kommunen på at beboerne har behov for heldøgns pleie og omsorgstjenester vil ikke være tilstrekkelig dokumentasjon.