Digitale møter i selskaper

Revisorforeningen støtter Næringsdepartementets forslag om permanente regler som legger til rette for at styremøter og generalforsamlinger kan gjennomføres digitalt.

Publisert:

I vårt høringssvar har vi svart på spørsmål fra Næringsdepartementet om hvordan reglene om dette nærmere bestemt bør innrettes.

Revisorforeningen mener blant annet at:

  • Styreleder bør kunne beslutte om et styremøte skal avholdes fysisk eller digitalt. Det enkelte styremedlem bør ikke ha en ubetinget rett til å delta digitalt. 
  • Styret bør kunne beslutte digital generalforsamling uten at dette må være bestemt i vedtektene.
  • Det bør ikke være mer restriktive vilkår for å gjennomføre digital generalforsamling i allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak enn i aksjeselskaper. 
  • Styret bør kunne beslutte heldigital generalforsamling. Det kan være praktiske utfordringer med å arrangere generalforsamlingen i et fysisk møte der bare noen deltar elektronisk. 
  • For å gjennomføre forenklet generalforsamling er det i dag et krav at sakene er forelagt revisor. Vi har ikke innvendinger mot at dette kravet fjernes. Revisor kan ellers be om all informasjon fra selskapet som anses relevant for revisjonen.
  • Vi mener at det ikke er nødvendig å gi daglig leder og revisor en særskilt adgang til å kreve at generalforsamlingen behandler en sak i fysisk møte. Krav om forsvarlig avholdelse bør være tilstrekkelig.