Mulige forenklinger for regnskap og skatt

Professor Hans Robert Schwencke har i dag levert en juridisk forstudie til Finansdepartementet. Formålet med studien var å avklare om det finnes forenklingsmuligheter, spesielt for små aksjeselskaper, gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.

Publisert:

I hovedsak skulle forstudien identifisere midlertidige forskjeller mellom regnskap og skatt for små selskaper. I tillegg skulle det foreslås endringer i regelverkene.

Det er fokusert på de vanligste midlertidige forskjellene. Nedenfor presenterer i korthet de konkrete endringsforslagene i forstudien.

Varige driftsmidler

Det foreslås at skattemessige saldoavskrivninger skal kunne føres som avskrivninger i årsregnskapet til små aksjeselskaper. Dette foreslås som en forenkling selv om det medfører at gevinster og tap ved salg av driftsmidler som inngår i en samlesaldo, ikke vil bli resultatført.

Når det gjelder driftsmidler med egne saldi, skal gevinster og tap resultatføres fullt ut regnskapsmessig. For slike driftsmidler kan de skattemessige avskrivningssatsene benyttes i årsregnskapet frem til driftsmidlet selges. Utsatt skatt eller utsatt skattefordel knyttet til gevinst- og tapskonti skal behandles på samme måte som i dag. Det foreslås altså ingen endring når det gjelder midlertidige forskjeller knyttet til gevinst - og tapskonto.  

En særlig problemstilling er knyttet opp til tomme positive saldoer. Schwencke mener det kan forsvares å balanseføre en tom positiv saldo når andre samlesaldi eller enkeltsaldi er undervurdert i forhold til en virkelig verdi. I en slik situasjon eksisterer det samlet sett ikke et nedskrivningsbehov. Dersom det er behov for regnskapsmessige nedskrivninger av eiendeler, mener Schwencke at dette må gjøres.

Eventuelle forslag til endringer i skattereglene om avskrivninger er ikke omfattet av forstudien.

FOU

Det foreslås at lovgiver presiserer at det er sammenfall mellom skatteretten og regnskapsretten når det gjelder aktivering av utgifter til forskning og utvikling.

Avskrivning av immaterielle eiendeler

Forslaget er at lovgiver skal presisere at det skatterettslig er akseptabelt å benytte lineære avskrivninger over den økonomiske levetiden. Dette vil eliminere behovet for å skille på tidsbegrensede og tidsubegrensede immaterielle eiendeler, og medføre at den regnskapsmessige og skattemessige behandlingen blir lik.

Kundefordringer

Det vurderes at forskjellen mellom den regnskapsmessige og skattemessige behandlingen av tap på kundefordringer medfører unødvendige komplekse regler. Schwencke foreslår at skatteloven endres som følger:  

 • Ved konkursåpning anses kundefordringen tapt.
 • Ved gjeldsforhandling vil forslaget til akkord danne grunnlag for tapsfradrag  
 • Når kunden reelt sett ikke betaler ved forfall gjelder følgende tapsfradrag:
   1. 31-60 dager etter forfall - 10% fradrag
   2. 61-90 dager etter forfall - 20% fradrag
   3. Mer enn 90 dager etter forfall - 50 % fradrag

Varer

Vurderingen er at den skattemessige behandlingen av ukurans bør endres slik at den regnskapsmessige behandlingen er bestemmende også for den skattemessige behandlingen.

Forslaget er at det i skatteloven skal åpnes for at hver enkelt varegruppe kan nedskrives skattemessig til virkelig verdi når denne er lavere enn anskaffelseskost, forutsatt at det dokumenteres.

Det forutsettes at skattemessig fradrag skal dokumenteres gjennom;

 • Dokumenterte lavere faktiske salgspriser sammenlignet med anskaffelseskost fram til tidspunktet for styrets forslag til årsregnskap
 • Dokumenterte lavere salgspriser gjennom salgskontrakter sammenlignet med anskaffelseskost, inngått fram til tidspunktet for styrets forslag til årsregnskap

Garantiavsetninger

Når det gjelder garantiavsetninger er forslaget at skatteloven endres slik at det gis tidsbegrenset fradrag for garantiavsetninger. Fradraget beregnes til 2,5 % av årets omsetning, redusert for ½ år beregnede utgifter.