MVA og infrastruktur

Ny dom fastslår at infrastrukturtiltak er "kapitalvarer".

Publisert: Avgift

Lagmannsretten har behandlet saken mellom Avinor og staten v/Skatt øst. 

Spørsmålet er om infrastrukturtiltak utbyggere av eiendom påkoster for senere å overføre vederlagsfritt til det offentlige er del av kapitalvarebegrepet i justeringsbestemmelsene. I tilfelle vil overdragelse til det offentlige være en justeringshendelse. Tingretten kom til at det ikke var tilfellet, mens Lagmannsretten kom til motsatt resultat.

Hvis saken ikke blir anket er resultatet at man må anse infrastrukturtiltak som kapitalvarer og behandle dem i tråd med justeringsreglene.